Демографският срив в България

Половината домакинства у нас са от двама души без деца и от самотно живеещи

Все повече стават домакинствата, които са с един или двама членове, както и тези без деца. Това показват данните от последното преброяване на населението, огласени в понеделник от Националния статистически институт.

Между последните две преброявания продължава тенденцията да расте делът на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Застаряването на населението и свързаното с това намаляване и остаряване на родилния контингент, влиянието на редица икономически фактори и миграционните процеси се отразяват неблагоприятно върху структурата на домакинствата по брой на децата под 16-годишна възраст, отчитат от НСИ.

За период от десет години броят на домакинствата без деца под 16 години се е увеличил със 211 136, а домакинствата с деца под 16 години са намалели със 127 434. През 2011 г. 75.5% от домакинствата в страната са без деца.

Между последните две преброявания броят на домакинствата се увеличава с 83 702, а населението на страната намалява с 564 331 души. Нарастващият брой на домакинствата при значително намаляване на населението показва, че продължава процесът на раздробяване на домакинствата, който води до увеличаване на едночленните и двучленните домакинства за сметка на многочленните.

През 2011 г. повече от половината (59.2%) от домакинствата в България са едночленни и двучленни. Увеличават се значително самотно живеещите, които се броят като едночленни домакинства, като техният брой от 662 853 през 2001 г. нараства на 925 385 през 2011 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 8.1 процентни пункта от 22.7% на 30.8%.

Най-голям е относителният дял на самотно живеещите (едночленните домакинства в областите Велико Търново - 38.6%, и София 36.5%, а най-малък - в област Кърджали – 22.4%, където има по-компактни турски общности.

Двучленните домакинства са 853 735, или 28.4% от всички домакинства в страната. Между последните две преброявания те са се увеличили с 22 932.

През периода 2001-2011 г. тричленните домакинства са намалели с 22 577 и сега са 606 613. Те съставляват 20.2% от всички домакинства в страната.

По данни от преброяването у нас има 3 006 376 домакинства, като близо три четвърти (73.3%) от всички живеят в градовете.

За едно столетие средният размер на едно домакинство намалява от 5.6 лица през 1900 г. на 2.4 лица през 2011 година, а в градовете - от 4.4 на 2.4 лица.

По-значително е това намаление в селата - от 6 лица през 1900 г. на 2.5 лица при последното преброяване. През 1900 г. домакинства в селата са 75.4% от всички в страната. При преброяването през 1956 г. те са 59.5%, а през 2011 г. делът им е 26.7%.

За десетилетието 2001-2011 г. броят на домакинствата намалява в 21 области, като най-чувствително е намалението в областите Враца - с 13 320 домакинства, и Монтана - с 8 550 домакинства.

В 7 области домакинствата се увеличават. Най-значително е нарастването им в областите София и Варна, съответно със 112 745 и 22 444 домакинства.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?