Правителството прие по-строги изисквания към университетските болници

Правителството прие по-строги изисквания към университетските болници

Правителството прие нови, по-строи критерии, на които ще трябва да отговарят болниците, които имат претенциите да са учебна база за студенти, докторанти и специализанти по медицина и да извършват научна дейност. В момента около 40 болници имат статут на университетски, като на всеки медицински факултет в страната се падат по 6 университетски болници.

Причината за големия брой университетски болници е, че сега съществуващите критерии за придобиването на този статут са твърде общи и лесни за покриване и с него се сдобиват и болници, които нямат особен принос към учебната дейност, а за сметка на това получават предимства и привилегии.

С приетите промени за университетски ще бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност.

Предвижда се броят на лекарите, заемащи академична длъжност да е определен минимален процент от лекарския състав на съответната структура (30% за болница и 60% за клиника и отделение). Заемащите академичната длъжност “доцент“ или “професор“ трябва да са най-малко 20% от лицата, заемащи академична длъжност в болница и най-малко 10% от лицата, заемащи академична длъжност в клиниката или отделението.

Тъй като академичните длъжности се заемат по трудов договор с висшето училище, посочените критерии доказват на практика обвързаността на съответната болница или клиника и отделение с висшето училище и съответно с обучението на студенти.

Друго изискване е през последните 2 години минимум 30% от студентите да са провеждали клиничното си обучение в съответната структура.

Посоченият период от 2 години е минимално необходимият, за да покаже, че лечебното заведение систематично е обвързано с обучението на студенти, а не еднократно.

Освен това най-малко10% от лекарските длъжности в съответната болница, клиника или отделение трябва да са за лекари-специализанти.

Залага се и минимален брой редовни докторанти, които да провеждат обучението и изследователската си дейност в болницата (най-малко 5 за многопрофилна болница, най-малко 2 за специализирана болница и най-малко 1 за клиника/отделение). С този критерий се доказва участието на болницата или клиниката и отделението в научната дейност, която е основна функция на университета, като по този начин се потвърждава обвързаността на съответната болнична структура с университета във всичките му основни направления на дейност.

За лечебните заведения, които към момента действително са ангажирани в значителна степен с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност, няма да са необходими допълнителни инвестиции за привеждането им в съответствие с новата нормативна уредба.

Ако лечебно заведение или клиника и отделение, което не покрива новите изисквания, поиска да ги покрие, ще е необходимо то да осигури най-малко 10% от лекарските длъжности да бъдат за специализанти.

Споделяне

Още по темата

Още от България