"Софийски имоти" уличено с скрита приватизация

Под ръководството на бившия шеф на "Софийски имоти" Тошко Добрев е осъществена скрита приватизация на общински имоти при сключването на десетки сделки, става ясно от окончателния одитен доклад на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК). Късно в петък бе съобщено, че копие от документа е предоставено на главния прокурор Никола Филчев.

Единствено компетентни да правят преценка за наличието или липсата на данни за престъпление са органите на прокуратурата, съобщи агенцията, според която дружеството е осъществило схема на "скрита приватизация" на общински имоти заради броя на прекратените съучастия, при които "Софийски имоти"ЕАД фактически е продало на частни лица поредица от имоти, предоставени му от Столичен общински съвет (СОС).

Проверката на АДВФК е за периода 1 юли 2001 - 30 ноември 2003 г., когато шеф на дружеството беше Тошко Добрев, покровителстван от бившия шеф на СОС Антоан Николов. На последните избори Добрев бе избран за общински съветник от коалиция "Гергьовден - ДП - БЗНС - НС". Проверката е обхванала и сделките, сключени между двата тура на местните избори през ноември м.г., включително и тази с апорта на общински имоти в Южния парк в смененото дружество "София сити къмпани".

За одитирания период "Софийски имоти" ЕАД е участвало в капитала на 12 смесени акционерни дружества, в 5 от които дружеството е продало изцяло дяловото си участие.

От учредяване на съучастията до 31 декември 2003 г. в "Софийски имоти"ЕАД не са постъпили приходи от дивиденти или други стопански изгоди, вследствие на тези съучастия. Ръководството на "Софийски имоти"ЕАД е допуснало активи на дружеството да се апортират в капитала на други дружества на стойност, която е средно три пъти по-ниска от пазарната им цена. Липсата на ясни критерии за избор на съакционери е дало възможност на ръководството на дружеството да учреди съвместни дружества с фирми и лица, без да е спазен принципът за прозрачност при избора им, се посочва в доклада.

Заверени копия от него са изпратени на кмета на председателя на СОС.

В момента столичният кмет Стефан Софиянски е временно отстранен от длъжност по решение на съда във връзка с повдигнатото от прокуратурата обвинение за сделката с Централни хали.

Преди седмица пък стана известно, че общинският съветник Станимир Зашев от Гергьовден е разрешил 27 продажби на имоти от активите на "Софийски имоти", от началото на март т.г. досега зад гърба на общината.

Липса на контрол и необоснована продажба на акции

Становището на одиторите е, че едноличният собственик на капитала на "Софийски имоти" ЕАД не е упражнявал контрол върху извършените от страна на "Софийски имоти" ЕАД разпоредителни сделки с акции от съвместните дружества. Липсват мотиви и финансова обосновка за продажбата на притежаваните акции от капитала на "Симетра 1" АД, "Астрима" АД, "Артемида БСИ" АД, "Дигеста СИП"АД и "СКСР" АД.

За одитирания период "Софийски имоти" ЕАД е участвало в капитала на "София сити къмпани" АД, "Приватизационен фонд "Света София" АД, "Общинска застрахователна компания"(ОЗК) АД, "Общинска банка"АД, "Софийска компания за строителство и развитие"(СКСР) АД, "Артемида БСИ" АД, "Астрима" АД, "Симетра 1" АД, "ПФК Славия 1913" АД, "Дигеста СИП" АД, "Търговска верига - София" АД и "Парк Мария Луиза" АД.

Към датата на приключване на одита "Софийски имоти" ЕАД е прекратило съучастието си в "Симетра 1" АД, "Астрима" АД, "Артемида БСИ" АД, "Дигеста СИП" АД и "Софийска компания за строителство и развитие" АД.

Апорт на имоти под пазарната стойност

По отношение на участието на "Софийски имоти"ЕАД в капитала на "София сити къмпани" АД е констатирано, че дружеството е апортирало имоти в капитала на "София сити къмпани"АД по стойност, която не отразява действителната им пазарна цена, се посочва в доклада.

В един от случаите имот в района на "Южен парк" е бил апортиран по цена с 13 330 670 лева по-висока от справедливата пазарна стойност в капитала на "София сити къмпани"АД. При друг от случаите "Софийски имоти"ЕАД е извършил апорт на терени в капитала на "София Сити Къмпани"АД, на стойност по-ниска с 11 000 лева от стойността, определена с оценката ѝ по Търговския закон.

Занижена апортна вноска на земя е установена и в капитала на ПФК "Славия 1913" АД, който е собственост на свързания с бившата силова групировка СИК Венцислав Стефанов. Стойността е била с 666 000 лева по-ниска от тази, по която активът е прехвърлен от общината в капитала на "Софийски имоти" ЕАД през 1999 г. и под балансовата му стойност.

Ръководството на "Софийски имоти" не се е възползвало от дадената му от Търговския закон възможност да участва в увеличаване на капитала на" ПФК Славия 1913" АД с парична вноска или да откаже участие.

По отношение на "Общинска банка" АД е установено, че към 31 декември 2003 г. съучастието на "Софийски имоти" ЕАД в капитала на банката е на стойност 858 330 лева или 3,4333 на сто от капитала на банката. За периода от март 1997 г. до 31 декември 2003 г. дружеството не е реализирало приходи от дивиденти или други стопански изгоди от съучастието си в банката.

В "Общинска застрахователна компания" АД "Софийски имоти"ЕАД е извършило апорт на имоти в капитала компанията, чиято стойност не съответства на получения брой акции от капитала на съвместното дружество.

При прекратяване на съучастието си в "Артемида БСИ"АД "Софийски имоти" е извършило продажба на 20 078 акции на стойност 1 003 900 лева, от които 10 625 акции са продадени по номинал, без да е извършена оценка от лицензиран оценител, а 9453 акции - след извършена оценка.

При "Астрима"АД, учредено съвместно дружество с ЕТ "Надежда 2-Надежда Георгиева", "Софийски имоти" е дало възможност на съакционера си да извърши ремонт и подобрения на магазини. Подобренията са оценени като апортна вноска от страна на едноличния търговец на по-висока стойност от тази на магазините, собственост на "Софийски имоти" ЕАД. Това е предрешило разпределението на дяловете от капитала на "Астрима" АД, в полза на ЕТ"Надежда 2-Надежда Георгиева". Идентичен е случаят при "Симетра 1" АД, където "Софийски имоти" е учредило съвместно дружество с ЕТ "Стефани-Евелина Стефанова".

Още от България