РЕШЕНИЕ

 

РЕШЕНИЕ

№ 7062
София, 05/30/2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЯ КОСТОВА
ЦВЕТАНА СУРЛЕКОВА

 

при секретар

Горка Иванова

и с участието

на прокурора

изслуша докладваното

от съдията

ЦВЕТАНА СУРЛЕКОВА

по адм. дело № 7343/2009.

Производството е по чл.23,ал.4 от Закона за избиране на народни представители.
Образувано е по жалба от МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, представляващи заедно предизборна коалиция за участие в изборите за 41 – во Народно събрание на Република България с наименование ”СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”. Жалбата е срещу решение №НС-83/28.05.2009г. на Централна избирателна комисия. Сочи се правно основание – чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.50, ал.9 и чл.23,ал.4 от Закона за избор на народни представители/ЗИНП/.
Оплакванията, мотивирали доводите за отмяна се свеждат до необоснованост, противоречие с материалния закон и съществени нарушения на административно производствените правила.
С обжалваното решение на Централната избирателна комисия не е регистрирана коалицията от партии ”Синята коалиция”, образувана от ПП”Съюз на демократичните сили”, ПП "Демократи за силна България”, ПП”Обединени земеделци, ПП”Българска социалдемократическа партия и ПП”Радикалдемократическа партия в България” за участие в изборите на народни представители на 5 юли, 2009г. поради не постигането на мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на ЦИК.
Съгласно чл.23, ал.4 от ЗИНП това решение, взето на основание чл.23,ал.1,т.7 от същия закон може да се обжалва в срок до 24 часа от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В случая, както се посочи, е взето на 28.05.2009г. и е обявено в бюлетина на БТА в 20ч. и 39мин., от който момент тече 24 часовият срок за обжалването му пред Върховния административен съд.
Жалбата е подадена чрез Централната избирателна комисия /ЦИК/ на 29.05.2009г. в 10.30ч. и изпратена заедно с приложените към нея доказателства и административната преписка във Върховния административен съд, където е заведена на същата дата, 29.05.2009г. в 13.52ч., от който момент тече 24 часовият срок по чл.23,ал.4 от ЗИНП за произнасяне от него.
В 16 часа на 29.05.2009г. жалбата е внесена за разглеждане от тричленен състав в открито съдебно заседание.
Процесуалните представители на жалбоподателя поддържат изцяло подадената жалба с искане за отмяна на обжалваното с нея решение като неправилно, излагайки аргументи в подкрепа на искането си, считайки същото незаконосъобразно, необосновано и постановено в нарушение на процесуални правила. След отмяната се иска връщане на делото като преписка на Централната избирателна комисия със задължителни указания по прилагане на закона, който според тях е съобразен и постановяване на ново решение, с което да се регистрира коалицията.
Процесуалните представители на Централната избирателна комисия оспорват подадената жалба. Развиват доводи в подкрепа на решението, с което е отказана регистрация на коалицията. Считат, че макар в него да не са изложени изрични мотиви, такива се съдържат в протокола, който е неразделна част от него и в който са отразени изказванията, становищата и аргументите на членовете на ЦИК при гласуването и резултатите от него.
Подобно твърдение не може да се сподели изцяло, тъй като самото решение не препраща към протокола. В съответствие с разпоредбите на АПК, уреждащи оспорването на административните актове, каквото е и решението на ЦИК пред Съд, Върховният административен съд провери редовността и допустимостта на подадената жалба.
Както се установи по-горе, същата е подадена в срока по чл.23,ал.4 от ЗИНП от двамата представляващи заедно коалицията, която се искало да бъде регистрирана. Видно от т. 3 на решението за създаването на предизборната коалиция от 25.05.2009г. за нейни представляващи са избрани Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов, които са упълномощени да регистрират кандидатската листа на коалицията в ЦИК. В изпълнение на това решение е и подадената жалба пред ЦИК за регистрация, от което следва, че и жалбата до съда, подадена от тях е от надлежни представители, избрани законно.
В жалбата е посочено изрично основанието, на което се иска отмяна на решението. Налице са всички законни изисквания, за да се приеме, че е редовна и процесуално допустима, поради което подлежи на преценка по същество, с оглед твърденията на страните, правните доводи и наличните доказателства.
Преди да се произнесе по същество, Върховният административен съд счете за необходимо да прецени характера и правната същност на предмета на жалбата, решението на ЦИК, предвид неясния му диспозитив, който не отговаря на правната уредба в ЗИНП.
Съгласно чл.23, т.7 от същия, Централната избирателна комисия с решение регистрира партии и коалиции за участие в изборите. Това решение в съответствие с чл.23, ал.4 от Закона подлежи на обжалване пред ВАС. При отказ да се извърши регистрация, диспозитивът на решението следва да съдържа именно това - „отказва да регистрира”. В случая диспозитива на решението е неприцизен. Употребеният израз ”не регистрира” независимо от "не постигане на мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на ЦИК”, /както е посочено/ не е в съответствие с правната уредба. По смисъла на чл.23,т.7 от Закона ЦИК регистрира при наличие на посочените изисквания, от което следва, че при липса на такива отказва да регистрира, а не както в случая е постановено „не регистрира”. Употребеният израз следва да се преценява не само граматично, но и смислово. Както и да се преценява и двата израза имат значение и съдържание на отказ, което е отрицателен резултат за регистрация. Като такъв същият е негативен за искащите регистрация и обуславя техния правен интерес да го обжалват, което са сторили с подадена жалба.
В подкрепа на твърдението за нарушение на процесуални норми се поддържа липса на мотиви към решението на ЦИК, което ответната страна оспорва, считайки, че те се съдържат в протокола ѝ, отразил заседанието при вземането на решението, с изказванията, становищата и правните доводи на членовете, както и гласуването им, което е довело до вземане на самото решение.
Следва да се отбележи, че в констативната част на решението са изброени подробно представените от коалицията документи, в това число тези на участващите в нея политически партии, без да се коментира тяхната изчерпателност в съответствие с изискванията на закона. Изброяването е в 5 точки,съобразно броя на участниците в коалицията и е позитивна констатация за представените документи. То е подкрепено и от направеното обобщение след изброяването, а именно, че е налице и заявление от представляващите коалицията съгласно решението за създаването ѝ от 25.05.2009г., решения за участие в „Синята коалиция” на политическите органи на участващите в коалицията партии,овластени да вземат решения съгласно приложените заварени копия от уставите на партиите:Съответно решение на Националния съвет/НС/ на СДС за СДС, решение на националното ръководство и ПГ на ДСБ за ДСБ, протокол от националното ръководство на обединените земеделци, решение на Националния комитет на БСДП и Изпълнителното бюро на БСДП за БСДП и Протокол на Националния партиен съвет на РДПБ за РДПБ.
Към всичко това като заключение е допълнено, че към заявлението е приложен и списък, съдържащ 25 116 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията. Както се посочи обаче, не е отразено, че е решението е издадено въз основа на протокола.
Така посоченото в констативната част на решението съответства на изискванията на чл.50 ал.3 и 4 от ЗИНП относно задължителните документи, които се представят за регистрация на партия и съответно на коалиция. Не е отразена липса на някои от изброените, които са предпоставка и условие за регистрация. Фактически констативната част на решението съдържа неговите мотиви за регистрация. За отказ на такава няма мотиви, освен ако се приеме вметнатия израз, че "не е постигнато мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на ЦИК", което не е аргумент за наличие или не наличие на законовите предпоставки.
Върховният административен съд извърши цялостна проверка, за законосъобразност, каквато е длъжен за осъществи във връзка с оспорването и независимо, че не се повдига като възражение съществуването на посочените изисквания установи, че към делото са приложени всички изброени в решението и посочени в цитираната правна норма необходими документи за регистрация. От това следва, че след като в закона не са заложени други изисквания, а ЦИК е установил, че тези, посочени в чл.50,ал.3 и 4 от ЗИНП са налице, не е имало законна пречка да се извърши регистрацията на коалицията така както е поискано, съставена от петте политически партии. Вместо това е постановено решение, с което не се регистрира, фактически отказва регистрация. Същото е в противоречие с отразените мотиви, съдържащи констатациите за наличните законови изисквания. Това, че не е постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите не е основание да не се регистрира, а е израз на отказа, съдържащ липсата на воля на необходимото мнозинство, гласувало против исканата регистрация независимо, че са били налице законните изисквания за това.
Що се касае до протокола на ЦИК, в частта му, в който са отразени дебатите, съдържащи мнения и становища на отделни членове, той няма характер на мотиви, тъй като не обобщава общата воля на колективния орган, какъвто е ЦИК. При това споровете относно статута на процесуалния представител на ПП”СДС” и актуалното състояние на същата партия са разрешени с влезли в сила решения на Върховен административен съд по адм.д.№ 6272/12.05.2009г., №6877/22.05.2009г.и адм.д.№7263 /28.05.2009г. Не се налага цитирането и коментирането на тяхното съдържание, което е публично известно на обществеността и всички държавни органи,в това число ЦИК и неговите членове. Съгласно чл.297 от ГПК влязлото в сила съдебно решение е задължително за съда,който го е постановил,за всички съдилища,учреждения и общини в Република България. Противното означава правен нихилизъм и нарушаване демократичните принципи на една правова държава,каквато е България.
При тази даденост на фактите и изведените от тях правни изводи следва да се приеме,че обжалваното решение на ЦИК е неправилно,постановено в противоречие с изложените към него мотиви и като такова необосновано,в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на процесуалните норми. Същото ще следва да се отмени и върне на Централната избирателна комисия със задължителни указания за спазване заложените в чл.50,ал.3 и 4 от ЗИНП изисквания,които са налице,като извърши регистрация на коалиция от партии”Синята коалиция”.
Воден от изложеното,Върховният административен съд в състав на четвърто отделение

РЕШИ:


Отменя решение №НС-83/28.05.2009г.,постановено от Централна избирателна комисия.
ВРЪЩА делото на Централна избирателна комисия за регистрация на коалицията"Синята коалиция"съобразно задължителните указания,дадени в мотивите на решението по прилагането на закона.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и отмяна.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Константин Пенчев

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Мария Костова
/п/ Цветана Сурлекова

Ц.С.

Bottom of Form

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?