Спад на преките инвестиции с близо 12% през осемте месеца

Спад на преките инвестиции с близо 12% през осемте месеца

Реализираните преки инвестиции в България през първите осем месеца на 2015 г. са с 11.9 на сто по-малко от реализираните за същия период на миналата година, сочат данни на Българската народна банка, обявени в петък. Значителен е сривът през август, когато в икономиката ни са били вложени само 46.9 млн. евро при вкарани 206.6 млн. евро през същия месец на миналата година.

Като цяло за осемте месеца на тази година преките инвестиции са 944.3 млн. евро, докато в същия период на 2014 г. техният размер е бил 1.0724 млрд. евро, което е спад на годишна база от почти 12 процента.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) за осемте месеца е 234.7 млн. евро, което е със 125.7 млн. евро по-малко в сравнение с година по-рано, когато сумата е била 360.4 млн. евро.

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 29.1 млн. евро, при 90.6 млн. евро за януари – август 2014 г.

Спадат и приходите от реинвестиране на печалба за януари – август 2015 г., които са били 107.3 млн. евро, при 111.6 млн. евро за същия период година по-рано. Лек ръст обаче има при на дълговите инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити), които за осемте месеца на годината са 602.3 млн. евро, при 600.4 млн. евро за януари – август 2014 г.

Най-големите преки инвестиции в страната за януари – август 2015 г. са от Холандия (643.9 млн. евро), следвана от Австрия (151 млн. евро) и Франция (98.5 млн. евро).

БНБ излезе и с данни за платежния баланс на България, който през август бележи известно влошаване спрямо година по-рано, но има добро нарастване на излишъка през първите осем месеца на годината в сравнение със същия период на 2014 г.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през август е положителен и възлиза на 539.2 млн. евро, но при излишък от 562.6 млн. евро през август 2014-а година. За първите осем месеца на настоящата година обаче, балансът по текущата и капиталовата сметка е положителен - 2.0566 млрд. евро (4,8% от БВП) при излишък за 1.4401 млрд. евро (3.4% от БВП) през същия период на миналата година.

През август тази година салдото по текущата сметка остава положително и възлиза на 478. млн. евро, но след излишък за 502 млн. евро преди година, докато за първите осем месеца на 2015 година балансът по текущата сметка е на позитивна територия и в размер на 1.1729 млрд. евро (27% от БВП) спрямо излишък за 948 млн. евро (2.2 от БВП) за периода януари – август на предходната година, показват данните на БНБ.

Търговското салдо през август е положително и е 64.4 млн. евро спрямо дефицит за 176.4 млн. евро през август 2014 г., като за осемте месеца на тази година то е на дефицит от 1.0907 млрд. евро (2.5% от БВП), но при дефицит за 1.7591 млрд. евро (4.1% от БВП) за същия период на предходната година.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?