Световната банка предлага областните дирекции на МВР да се свият от 28 на 7

Валентин Радев: "Това стои пред нас и сигурно ще направим и някакви стъпки"

Полицаите периодично протестират с искания за по-високи заплати

България не се нуждае от повече полицаи, а от оптимизация на полицейските служби. Сегашните 28 областни дирекции на МВР могат да се свият до 7 – шестте региона за планиране плюс София. Това ще донесе икономии от 47 млн. лв. годишно при условие, че бъдат съкратени около 1500 служители от общата администрация – счетоводители, домакини и т.н.


Това показва доклад на Световната банка, който прави преглед на разходите за полицейска и противопожарна дейност за 2016 г. Целта е да се подобрят разходите без да се съкращава бюджетът на МВР. Докладът е съсредоточен върху областните дирекции на полицията, Главна дирекция "Национална полиция" и пожарната, в които са концентрирани 75% от разходите и около 50% от работещите в системата, затова е необходима внимателна интерпретация на данните и изводите.

Документът, изготвен по поръчка на Министерството на финансите, опровергава някои наложени тези - че разходите за МВР са прекалено големи, а заплатите на полицаите - ниски. Това е променено през последните 10 години в резултат на започната реформа в МВР. Направени са значителни съкращения, ефектът от които е достигане на средното ниво на ЕС, докато през 2008 г. съотношението на числеността на полицейските служители в България към броя на населението е било едно от най-високите в ЕС. Въведено е поетапно увеличаване на пенсионната възраст, направени са инвестиции в нови автомобили, пожарни, енергийна ефективност на сградите. МВР се освобождава и от ненужни помещения чрез продажба или отдаването им под наем, е отбелязано в доклада.

Предизвикателствата

В момента има три предизвикателства пред МВР. Едното е възприятието за надеждността на полицейските служби в България, което остава ниско. То е най-ниското в ЕС според Индекса за ред и сигурност на Световния проект за справедливост (2017) и на предпоследно място според Индекса за надеждност на полицията на Световния икономически форум.

Второто предизвикателство е, че разходите на България за обществен ред и безопасност остават най-високите сред страните от региона.

Третото предизвикателство е, че големите разходи за персонал оставят малко ресурс за важни настоящи и бъдещи разходи. Например – обновяването на остарелия транспортен парк, униформите и предпазните облекла, внедряване на ИКТ, нуждата от допълнително обучение, за да може полицаите да се противопоставят на все по-голямо технологично усъвършенстване на престъпленията.

За решаването им е необходимо по-добро използване на човешките и допълнителните ресурси и нов модел на заплащането, е посочено в доклада на Световната банка.

Администрацията в МВР е повече от тази на всички министерства

Обещанието на Бойко Борисов за полицай във всяко село е изпълнимо, като не е необходимо да се назначават още служители и да се наливат пари. Това може да стане чрез правилно разпределение на работещите в системата полицаи и оптимизация на разходите.

България няма нужда от повече полицаи, за да подобри предоставянето на услугата, е псочено в доклада на Световната банка. С 312 полицейски служители на сто хиляди души, страната ни е много близо до средната стойност за ЕС от 313 полицаи и малко над средната стойност от 300 полицаи в световен мащаб (ООН, 2006 г.).

МВР е най-големият работодател в страната - с 45 374 служители. Броят на работещите в общата и специализирана администрация е 8778 души, което е повече от общия брой служители в централната администрация на всички министерства.

Общата и специализирана администрация на МВР представлява близо една пета (19%) от общия брой на служителите като и включва и персонал, който се занимава с предоставянето на специфични услуги. Например издаване на документи за самоличност (75 души), обслужването на единния европейски номер 112 (471 души), гранична полиция (968 души) и други, които не са обект на настоящия анализ. Администрацията изглежда прекалено голяма и трябва да бъде анализирана допълнително, за да се преценят потенциални възможности за повишаване на ефикасността.

Друга причина за големите разходи са многото областни дирекции на МВР (ОДМВР) – 28. Така например България има двойно повече ОДМВР в сравнение Чехия – държава с 30% повече население.


За да има повече полицаи и пожарникари, Световната банка препоръчва окрупняване на ОДМВР от 28 на 7, които да обхващат шестте планови региона плюс София. Консолидацията ще доведе до спестяване на 28.5 млн. лв. при условие, че бъдат съкратени 1271 служители от администрацията.

Това може да стане след 2020 г., когато ще е ясно новото райониране на страната за нуждите на еврофондовете, коментира висш ръководител от МВР пред Mediapool.

Като аргумент за консолидиране на областните дирекции на МВР, Световната банка посочва, че този модел вече е успешно приложен от Националната агенция по приходите и Националния статистически институт.

Препоръчва се още областните дирекции на МВР да предоставят административни услуги на териториалните звена на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на жандармерията. Това ще спести около 12 млн. лв. годишно, ако се намали общата администрация в пожарната и жандармерията с две трети (около 290 служители). Тази икономия е почти колкото годишните разходите за полицейски униформи и оборудване за 2016 г. - 12.1 млн. лв.

Съкращаването на предложените 1562 служители от администрацията може да стане постепенно като се комбинира с преквалификация на служителите с доброволно напускане.

Световната банка препоръчва още консолидацията на областните офиси да стане на основата на добре подготвена стратегия за модернизиране на ИКТ системите и работните процеси в областните отдели.

Значителни разлики в ефективността на различните областни дирекции

Проучването показва значителните разлики в ефективността на различните ОДМВР в използването на ресурсите и разкриването на престъпленията. Най-малко ефективните ОДМВР като Пловдив и Бургас могат да се учат от по-ефективните съседни ОДМВР като Габрово, Сливен, Разград, Търговище и Смолян.

В момента близо една пета (19%) от полицейските и техническите ресурси на регионално ниво не се използват по най-добрия начин, поради вътрешни за системата на МВР организационни фактори. Използването на същия брой пожарникари и налични транспортни средства и техника, но разпределянето им по различен начин между областите би довело до запазване на 22% повече човешки животи и би предотвратило 22% от материалните загуби, е посочено в доклада на Световната банка.

Отчетено е, че МВР вече е въвело оценка на ефективността на ОДМВР, което е добра стъпка. Включването на разходите в тази оценка ще подпомогне анализа на тяхната ефикасност и ще насърчи здравословна конкуренцията помежду им. Ако тези оценки станат публични, гражданите ще получат възможност да помагат при идентифициране на причините за неефикасността на разпределянето на ресурсите по областни дирекции.

Иначе разходите за издръжка за обществен ред и безопасност не са по-големи от тези в другите страни от региона. Със стойност от 0.3% от БВП, те са под тези на Словакия, Естония, Литва, Латвия, Чехия и Хърватия, е посочено в доклада.

По-добро управление на разходите за ток и вода

Световната банка препоръчва и по-добро управление на разходите за ток и вода. Големите различия в сметките в различните ОДМВР на един служител показват неефикасно разпределение на тези разходи сега.

Тази разлика е по-голяма от това, което би могло да се обясни с разлики в цените между областите. Някои области харчат четири пъти повече за вода и електроенергия на служител, отколкото други. Например през 2016 г. цената на електроенергията в Смолян е с 1.36% по-висока от цената във Враца, но разходите за ток на служител в Смолян са били пет пъти по-високи (430%) от разходите на служител във Враца. Разликата в цените на водата между Перник и Шумен е 35%, докато разликата в разходите за вода на служител е 417%. Сметките за ток са 27% от разходите за издръжка на полицията и пожарната.

Въпреки че разходите за ток са се понижили през последните години, все пак може да се постигне повишаване на ефективността. МВР вече започна да предоговаря договорите си с електроразпределителните дружества и успява да договори цени на електроенергията под регулираните, посочват от Световната банка.

Анализът показва още, че някои ОДМВР използват по-ефективно ресурсите си в борбата с престъпността, отколкото други. В резултат на вътрешноведомствени проблеми в системата на МВР, значителен дял от техническите ресурси се използват неефективно – от 3% в Бургас до 29% в Кюстендил, констатират експертите в Световната банка.

Препоръчва се разходите за допълнителни ресурси да бъдат подобрени чрез по-добро договаряне при обществените поръчки, предоговаряне на договорите за комунални услуги, който вече е започнат от МВР, отдаване под наем или продажба на ненужни помещения, процес който вече е започнал.

Повишаване на заплатите на полицаите със средно образование

Обратно на общоприетото схващане, заплатите на полицейските служители в България не изглеждат ниски. След като се вземат предвид разликите в дохода на глава от населението, заплатите на полицейските служители са на същото равнище като в Швеция и Словения и по-високи от тези в Дания, Естония, Литва и Латвия, е посочено в доклада на Световната банка.


Персоналът на МВР е сред най-добре платените със среден месечен разход на човек в размер от около 1776 лв. за 2016 г. Основната причина за това са високите социални вноски, които са 51% от разхода за персонал. Освен това МВР заплаща частта от осигуровките, дължима от служителите, за разлика от вътрешните ведомства в другите държави в ЕС. Въпреки това, полицейските синдикати се оплакват, че полицейските служители не получават достатъчно високо заплащане, индексирането на заплатите е ниско, а отговорностите на персонала нарастват. През 2018 г. за МВР е предвидено увеличение на средствата за персонал със 155 млн.лв.

Друг фактор за високите разходи за персонал в МВР е високият дял на свободни работни места – 13.5%. Това оказва влияние върху морала и ефективността на полицията и пожарникарите. Повече от половината свободни работни места са в категорията с най-ниско заплащане, предимно полицаи и пожарникари със средно образование, които нямат възможност да растат в кариерата.

Полицаите и пожарникарите с висше образование могат да бъдат повишени в шест различни категории на заплащане, докато тези със средно които са близо две трети (63%) от персонала има само една категория възнаграждение. Разликата в основната заплата между старши полицейски служител и полицейски служител е само 1.6% или 11 лв. При пожарникарите със средно образование основните заплати са същите като при полицейските служители, както и разликата между старши пожарникари и пожарникари, които печелят съответно 673 лв. и 662 лв. В рамките на 17 години един полицейски служител със средно образование може да достигне началната заплата на полицейските служители с висше образование от 927 лв.

Въпреки това, на по-ниските нива в йерархията заплатите на персонала на МВР са по-високи, отколкото в общата държавна администрация, независимо че увеличението на заплатите за една и съща длъжност е по-ниско. Например най-ниската начална заплата за младши експерт (експертно ниво 7) с висше образование е 420 лв. (2016 г.), а максималната основна заплата за служители с отлични оценки за изпълнение може да достигне 2400 лв. след 18 години на същата длъжност. На практика, най-ниската заплата за експертно ниво 7 в регионалната дирекция на Министерството на околната среда и водите през 2016 г. е 435 лв., което е доста под заплатата на полицаи или пожарникари със средно образование. Държавната служба не наема специалисти без висше образование.

Лица със средно образование в държавната администрация биха могли да получат консултантска длъжност с основна начална заплата от 420 лв. и най-висока основна заплата от 1600 лв. след 18 години. Процентът на увеличение на заплатите за общите държавни служители е по-висок, отколкото при полицейските служители със средно образование.

Решаването на този проблем е важно, за да се реши текучеството на кадрите и незаетите места в полицията. За да се осигурят средства за това, е нужно увеличаването на продължителността на задължителния трудов стаж за пенсиониране и намаляването на осигурителните вноски, като част от тях да се поемат от полицаите и пожарникарите.

Пример с реформата във Великобритания

Като пример в тази насока е дадена неотдавнашната реформа в полицията във Великобритания. Нейната цел беше да накара хората да се чувстват по-сигурни чрез намаляване на администрацията и извеждане на повече полицейски служители на първа линия.

Постигнатите резултати показват, че делът на полицаите по улиците е нараснал до 92%. Удовлетворението на жертвите на престъпления от действията на полицията е високо, а престъпленията намаляват с повече от една четвърт. За период от 5 години са спестени 1.5 млд. паунда (3.3 млрд. лева). Икономисаните средства са били инвестирани в киберсигурност и борба с тероризма, както и в модернизацията на ИКТ.

Вътрешният министър не е съгласен с някои от констатациите, но ще ги има предвид


Междувременно вътрешният министър Валентин Радев коментира, че не е съгласен с някои от констатациите и препоръките в доклада, но ръководството на МВР все пак ще ги има предвид при бъдещи реформи на системата.

"Едно от нещата, които са споменати, е заплащането. Еми, не е такова – не е 51, 74% са парите, които връщаме на държавата. Останалото са заплатите. […] Заплатите у нас – на полицията, бяха по-ниски, отколкото много други системи, подобни, така да се изразя. С тези 100 милиона плюс 55 милиона направихме така, че почти вече са изравнени и отново не са с някои други системи от сигурността. Така че, тука по тази линия няма как да се съглася с тях... Да, ако се прибавят и тези пари, които връщаме обратно и които след това служат за тези 20 заплати и т.н., може би да. Тогава нека да го изчислят същото и с другите държави. Т.е. начинът на изчисляване според мене не е коректен и най-малкото изкривява това, за което говорим – за заплатите", заяви Радев на месечния си брифинг във вторник.

По отношение на идеята за намаляване на областните дирекции на МВР, той даде да се разбере, че е по-склонен да се съгласи със Световната банка: "Да, това стои пред нас и сигурно ще направим и някакви стъпки, може би след като направим това райониране на областите. Ако нещо се промени с областите, ще направим и нещо подобно и ние – да не се различаваме от разделянето на държавата на области, да речем. Но все едно – 28, на прима виста сигурно са много... Но това, отново казвам, не очаквайте от мен да ви кажа решение. Отново, всички заедно, включително и тези становища, които имаме и от самото МВР, на колегите, които са работили по промените в министерството – всичко това ще обобщим, ще имаме предвид и препоръките в доклада (на Световната банка) и ще решим".

Попитан за точния брой на администрацията в силовото ведомство, Валентин Радев посочи числото 7887, което съставлявало около 20% от състава на министерството. Той обаче уточни, че едва след като стане готов функционалният анализ на МВР, поръчан от екипа му на БАН, евентуално ще се мисли за оптимизация и прехвърляне на щатове от чиновниците към оперативния персонал.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?