Възстановяването на българската икономика ще започне в края на 2011 г.

Възстановяването на българската икономика ще започне в края на 2011 г.

Българската икономика ще започне възстановяване през 2011 г. и едва в края ѝ ще достигне растеж, близък до потенциала ѝ. Този извод се съдържа в последния тримесечен анализ на икономическото звено на италианската банкова група ″Уникредит груп″ в частта му за България, съобщиха от ″Уникредит Булбанк″ в понеделник.

Според анализаторите се забелязват симптоми, че страната ни е пред прага на излизането от икономическата криза. Сред тях са ясните признаци за започнала стабилизация на цените на жилищата. Намаляват и рисковете пред процеса на подем на икономиката.

Възстановяването на българската икономика, според ″Уникредит груп″, ще зависи от няколко основни фактора: от степента на стабилизация на търговските партньори на България, от апетита за риск към страните от т. нар. Нова Европа и особено от интензивността на прилагането на реформите в държавата и напредъка в усвояването на средствата от ЕС.

Положителни сигнали в производството и износа

През първите месеци на тази година след резкия спад на производството през миналата година (спадът е 5% от БВП за 2009 г.) се появиха ясни признаци на стабилизиране, се казва в анализа. Според икономистите от банковата група данните за платежния баланс показват онова, което вече се усеща и се вижда от статистическите показатели за дейността: възстановяването е започнало, водено от нарастване на износа и на материалните запаси, като продължава със съпоставими темпове с другите нововъзникващи европейски пазари.

При сектора на домакинствата се наблюдава противоположното действие на два фактора – от една страна ниската инфлация спомага за запазване на реалните доходи, а от друга твърде ограничените продажби на дребно, съчетани с все още ниските показатели за доверие предполагат, че домакинствата все още не са склонни да потребяват.

От сектора на домакинствата ще дойде и основното предизвикателство за възстановяването на икономиката – ескалиращата безработица. Според икономистите на ″Уникредит груп″ адаптирането на пазара на труда, което има основно значение за ребалансиране на икономиката, се изразява по-скоро в нарастване на безработицата, отколкото в по-значимо намаляване на заплатите.

Ясни признаци за стабилизация на цените на жилищата

Икономистите на Уникредит груп посочват влошения жилищен пазар като основа на причините за рецесията в България, като, според техните изчисления, средните цени на жилищата в страната са спаднали с над 30% от най-високите си равнища.

″Положителното е, че намалението на цените на жилищата се забави до 2% на тримесечна база през четвъртото тримесечие на 2009 г., като същевременно 12 от 28-те региона докладваха положителна промяна на цената на тримесечна база. Въз основа на това може да се предположи, че е започнал процес на стабилизиране на цените на жилищата в много региони на страната″, обяснява Кристофор Павлов, главен икономист на ″Уникредит Булбанк″.

″Изненадващо цените на жилищата на морския бряг, който се считаше за ″най-прегрятата” локация по време на бума в строителството, продължи да спада с по-бавни темпове, отколкото средните равнища за пазара, което показва, че е необходимо повече време за осъществяване на ребалансиране в тези конкретни области”, каза още икономистът.

Поради изброените причини, БВП продължи да спада през по-голямата част от 2010 г., считат анализаторите в ″Уникредит груп″.

Ръстът на БВП няма да е достатъчен за устойчивото възстановяване

Анализаторите на групата посочват, че устойчивото възстановяване включва много повече от отчитане на растеж на БВП и на практика започва, когато компаниите и банките изчистят балансите си и икономиката започне отново да създава нови работни места.

Положителна роля за бъдещото възстановяване на икономиката на страната ще играе по-ниското равнище на държавния дълг и доброто състояние на публичните финанси в сравнение с много други нововъзникващи пазари.

Силните страни на страната още са: липсата на необходимост от агресивни мерки за фискална консолидация през следващите години заради по-добрата фискална позиция в сравнение с останалите развиващи се пазари, силната ангажираност за осъществяване на структурни реформи, неизползваният потенциал за увеличаване на растежа чрез по-добро използване на фондовете на ЕС.

Слабите страни са големият външен дълг на частния сектор, по-бавна слабата динамика на приспособяване, ребалансирането на външната позиция, което не е приключило.

Според анализаторите на ″Уникредит груп″, брутният вътрешен продукт (БВП) в номинал през 2010 г. ще бъде 34.4 млрд. евро, а през 2011 г. - 36 млрд. евро. Тази година се очаква спад на БВП от 1%, а догодина - ръст от 2.2%. Преките чужди инвестиции тази година ще са около 2.5 млрд. евро, а догодина - 2.2 млрд. евро.

Споделяне

Още от Бизнес