Здравното министерство преведе 31.6 млн. лв. субсидия на болниците

Здравното министерство преведе 31.6 млн. лв. субсидия на болниците

Министерство на здравеопазването е изплатило авансова субсидия от 31.6 млн. лева на болницита за дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Ведомството субсидира държавните и общински болници за оказването на спешна помощ, за работа в трудно достъпни или отдалечени райони, както и за някои видове медицински дейности като психиатрична помощ, лечение на ХИВ/СПИН и др.

Субсидията е за извършена дейност в периода м. януари - м. април  2019 г. и е изплатена на лечебните заведения, подали заявления и сключили индивидуални договори за субсидиране.

Общият размер на субсидията е 31 618 000 лв., за следните дейности:

Осигуряване на спешна медицинска помощ – 9 019 000 лв.

На държавни и общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – 9 436 000 лв.

Осигуряване на лечение на пациенти с активна туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания; осигуряване на амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН; осигуряване на лечение на пациенти с психични заболявания; осигуряване на субституиращи и поддържащи програми с метадон; осигуряване на дневна психорехабилитационна програма психични заболявания; осигуряване на дневна психорехабилитационна програма рак на млечната жлеза; осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК; осигуряване на отдих и лечение на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; осигуряване на лечение на ветерани от войните – 13 163 000 лв. 

Споделяне

Още от България