Земеделският министър забрани износа на живи птици и птиче месо

Брутните кредити в търговските банки в страната са нараснали в края на ноември с 450,6 млн. лв. спрямо края на октомври, съобщиха от БНБ. След отчитане на ефекта на обезценка под формата на заделени провизии ръстът е с 3,66%. При всички банки и клонове с изключение на осем институции е налице нарастване на кредитните портфейли, сочи анализът на централната банка за състоянието на банковата система в края на ноември.

Най-голямо е нарастването на кредитния портфейл при банките от първа група - около две трети от общия обем или 276,4 млн. лв., следвани от банките от втора група - 100,2 млн. лв.

Делът на кредитите в общата сума на активите достига 56,83% при 57,69% в края на октомври и 52,06% към ноември миналата година.

През месеца най-висок се запазва ръстът при жилищните и ипотечни кредити на физически лица - с 8,81% или 73,7 млн. лв., но обемите са по-ниски в сравнение с други категории кредити.

Сред останалите кредити най-голямо нарастване бележат потребителските - с 4,1% или са раздадени 106,1 млн. лв., и други търговски кредити - ръст от 3,58% или са раздадени 227,6 млн. лв.

Най-значително е нарастването на кредитите в евро - 60% от общия ръст, следвано от това в левове. При ипотечните кредити за физически лица и най-вече при потребителските кредити търсенето е основно в левове, докато при търговските и другите бизнескредити то е в евро.

В края на ноември активите на банковата система са 22,651 млрд. лв., като спрямо октомври е регистриран ръст от 1,57% или с 350,5 млн. лв., показват още данните на БНБ.

Ръстът на активите е свързан основно с нарастване на депозитната база на банките и в по-малка степен с нарастването на дългосрочно привлечения ресурс. През ноември темпът на нарастване на депозитите от финансови и нефинансови институции се забавя.

Най-голямо увеличение през ноември се наблюдава при депозитите в лева, следвано от депозитите в евро, докато тези в други валути чувствително намаляват. Дългосрочните заемни средства нарастват с 60 млн. лв., като основната част от този ресурс е деноминирана в евро.

В края на ноември 2004 г. банковата система отчита печалба от 421 млн. лв., което е ръст от 15% или с 55 млн. лв. спрямо октомври.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: