Актуалното състояние на единната система за борба с престъпността

Актуалното състояние на единната система за борба с престъпността

По повод публикацията на Mediapool от 11 януари "Скоро едва ли ще има обща система за борба с престъпността”, получихме официален отговор от зам.-директора на Националната следствена служба Румен Георгиев. Публикуваме пълния текст на разясненията, без намеса на редакцията:

По повод публикацията на г-н Красен Николов под заглавие "Скоро едва ли ще има обща система за борба с престъпността” от 11.01.2009 г. Ви предлагаме информация за актуалното състояние на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), след изменението на Закона за съдебната власт от м.април 2009 г., с което ядрото бе преместено от Министерството на правосъдието в Прокуратурата ( към която премина и НСлС).

1. След прекъсване, траело повече от 3 години, екип на НСлС прехвърли в централното ядро цялата налична база данни за ЕИСПП. Тя бе въведена през годините от системата на Следствието, която работи от самото си начало по стандартите на ЕИСПП. На базата на четиристранно споразумение, Следствието въвеждаше и данните на МВР, Прокуратура, съдилища и ГДИН на Министерство на правосъдието

2. От м. септември до октомври 2009 г. експерти от ведомствата, включени в ЕИСПП разработи нова Наредба, отразяваща измененията в ЗСВ. Министерския съвет я прие с Постановление № 262/ 05. 11.2009 г. обнародвано в ДВ бр. 90 / 13. 11. 2009 г. Тази Наредба влезе в сила на 01. 12. 2009 г.

3. Със Заповед № 3679 / 01.12.2009г. на Главния прокурор са определени членовете на Междуведомствения съвет за методическо ръководство( МвС) и на Междуведомствената експертна комисия (МЕК) от Прокуратурата и е назначен за председател – зам.директора на НСлС Румен Георгиев.

4. На 08.12.2009 г. в НСлС бе проведено първото, учредително съвместно заседание на МвС и МЕК. Установено е състоянието на ведомствените автоматизирани информационни системи (ВАИС) и готовност им за интегриране. Дефинирани са комуникационните проблеми. МвС възложи на МЕК в срок до 28. 01. 2010г. - за която дата бе насрочено и следващото му заседание да разработи план-програма за тригодишен период с първоначален финансов разчет за необходимите средства, през бюджетите на ведомствата и по дейности.

5. Със Заповед № 3952 / 10.12.2009 г. на Главния прокурор, е трансформиран наличен щат на НСлС с нов отдел, който пряко да отговаря за ядрото на ЕИСПП и са разработени съответните вътрешни правила, функции и длъжностни характеристики.

6. На 15.12. 2009 г. в Съдебната палата бе проведено второто работно заседание на МЕК. Експертите постигнаха напредък с доклада разпореден от МвС.

7. На 05.01.2010 г. е изпратен поредният доклад до Висшия съдебен съвет и до ВКП. Това е четвъртият редовен доклад, защото работата по ЕИСПП е включена като т.10 в т.нар. мерки на Министерския съвет, които са и ангажимент към партньорите от ЕС. ЕИСПП е обект на мониторинг от ЕК.

8. На 11.01.2010 г. експертите на НСлС разработиха чернова за предварително съгласуване на Плана-Програма по дейности и с разчет на средства по ведомства ( Прокуратурата, МВР, ГДИН-МП, Военната полиция и НСИ,ВКС, ВСС, ДАНС, МФ.)

9. На 12. 01. 2010 г. във Висшия съдебен съвет експерти от всички ведомства и от фирмите, разработили деловодните системи на съдилищата са уточнени параметрите на интегрирането на всички системи към ЕИСПП .

10. Към същата дата за ядрото на ЕИСПП, е доставена нова техника, но Министерството на правосъдието все още не е предало на НСлС активите, придобити за ядрото, през годините, в които съобразно ЗСВ е отговаряло за него.

И така, 2010 г. започва с 215 регистрирани за работа оператори – служители на НСлС и Следствените отдели към ОП. Макар намалени с 23-ма, те са регистрирани над 1 330 000 събития по наказателния процес. Само за 2009 г. са въведени данните за над 94 000 новообразуваните досъдебни производства. Системата съдържа електронни данни за движението и актуалното състояние на над 330 000 наказателни дела по стандарта на ЕИСПП.

Системата има много повече информация от тази, която МВР и разследващите органи събират. Масива включва и актуалните данни за всички решения, обвинителни актове и споразумения на прокурори, присъди и решения на съдии, както и по изпълнение на наказанията и мерките за неотклонение.

Дали физически машините на ядро ще са в сграда на МВР или другаде е без значение. Всяко от ведомствата е длъжно да подава своята част от данните и има право на достъп до цялата обща база данни.

ЕИСПП ще заработи в пълен обем, след осигуряването на средства и хора, които да изпълнят план-графика, който ще бъде приет от Междуведомствения съвет за методическо ръководство на 28. януари т.г.

С уважение към Вас и читателите:

Румен Георгиев, Председател на МвС

Кирил Гаврилов, Председател на МЕК

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?