Антикорупционното бюро ще започне работа от 2016 година

Медиите няма да получават пари за разкриване на престъпни схеми

Антикорупционното бюро ще започне работа от 2016 година

Бюрото за борба с корупцията по високите етажи на властта ще започне работа от началото на 2016 година, става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект за Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Срокът за обсъждане изтича на 5 юни.

В законопроекта няма особено изненади, тъй като повечето от основните идеи вече бяха представени публично от вицепремиера Меглена Кунева. Засега отпада първоначалното намерение на управляващите да мотивират с финансови премии медии и журналисти, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси.

Общо 10 000 политици, високопоставени държавни служители и магистрати ще попаднат под ударите на новото специално законодателство. Бюрото за борба с корупцията ще може да използва като повод за започване на проверките анонимни сигнали и медийните публикации.

При установено разминаване между приходите и притежаването имущество от над 10 000 лева срещу високопоставените хора ще започва официално разследване. Ако има доказателства за извършено престъпление, случаят ще се предава и на прокуратурата.

Бюрото трябва да обединява част от функциите на Сметната палата, Комисията за разкриване на конфликта на интереси и БОРКОР. В закона изрично е посочено задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицата, с което политикът е във фактическо съпружеско съжителство.

Проектозаконът дава дефиниция и на понятието "корупционно поведение". Това е "поведение, при което в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето получава облаги от материален или нематериален характер, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено състояние, или изпълнява възложените му правомощия или задължения по служба при условията на конфликт на интереси".

Законът въвежда и строги ограничения за лицата, заемащи висши публична длъжности. Те няма да имат право в продължение на една година от освобождаването си от да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, както и да участва в обществени поръчки.

Ако разпоредбите бъдат нарушени, санкции ще има за служителя, който ги е нарушил, но и за търговското дружество, който го е наел.

Кръгът от лицата, които ще бъдат обект на проверка също се разширява. Сред новите категории, които ще са обект на проверки са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни висши училища, управителите и изпълнителните директори на болници, ръководителите на управляващите органи и междинните звена по програми, финансирани със средства от ЕС, служителите в централната и териториалната администрация, на които са делегирани функции по вземане на решения във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Националното бюро ще се ръководи от директор, който се подпомага от заместник-директор. Те ще се назначават и освобождават от президента по предложение на Министерския съвет.

Директор и заместник-директор на Националното бюро могат да бъдат български граждани, с най-малко 10 години професионален опит, поне пет от които на ръководна длъжност. Те задължително ще преминават през проверка за почтеност, а парламентарната комисия за борба с корупцията ще има правомощия да проверява ръководството на бюрото.

Ръководството на Националното бюро ще трябва да отчита дейността си на всеки три месеца в интернет, както и да представя годишен доклад в Народното събрание. Директорът и неговият заместник ще имат право да искат от съда дори разкриване на банковата тайна за проверявано лице. Инспекторите, които ще извършват оперативната дейност по проверките на висшите чиновници също ще преминават през тест за почтеност. Дейността на бюрото ще се проверява ежегодно от независим външен одитор.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?