Проучване потвърждава:

Българите са твърдо убедени, че на пазара на труда цари дискриминация

Според социологическо проучване осемдесет процента от българите смятат, че на пазара на труда няма равни възможности. Това съобщи на пресконференция в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) Боян Захариев, програмен директор на Институт "Отворено общество".

Проучването за достъпа до пазара на труда е направено сред 1000 души през миналата година и е част от проекта "Равенството - път към прогрес", реализиран съвестно с МТСП, Комисията за защита от дискриминация и Институт "Отворено  общество".

Проектът е ориентиран към създаване на благоприятни условия за социална и трудова реализация на хората, независимо от техния пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност,  религия.

Боян Захариев цитира данни, според които 36% от запитаните са на мнение, че полът създава условия за неравен достъп до пазара на труда. Дискриминирани са по-уязвимите - жените, макар да не е съвсем сигурно, че всички респонденти са имали предвид именно слабия пол, коментира Захариев.

Според проучването младите хора имат затруднен достъп до пазара на труда. Най-трудно обаче работа си намират хората в предпенсионна възраст.

Според 80% от запитаните физическите увреждания затрудняват намирането на работа. Малко над 40% смятат, че сексуалната ориентация намалява тези възможностите, почти 60% са на мнение, че проблем е етническата принадлежност.

Запитани, ако имат магазин,  кого не биха наели на работа, 32% от анкетираните отговарят, че това са роми, 25.5% - хомосексуалисти, 17.9 - бременни жени, а 11.4% - хора с физическо увреждане.

Само 23% от анкетираните биха се съгласили да имат ръководител от ромски произход. Десет процента от респондентите биха се съгласили те или децата им да сключат брак с човек от ромски произход.

От социалното министерство уточниха, че продължава процесът на намаляване на населението на възраст под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.

По данни на НСИ делът на населението над 65 години се е увеличил от 16.8% през 2001 г. на 18.5% през 2011 г. В същото време през 2001 г. лицата под 15-годишна възраст са били 15.3% от населението в страната, докато през 2011 г. техният дял намалява на 13.2%.

По данни от преброяването на населението през 2011 г. 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са замествани от 70 млади хора, докато през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 младежи.
    
Експерти от министерството са пояснили, че възможна алтернатива на остаряването на работната сила е създаването на условия за развитие на качеството на човешкия капитал - инвестиране в образованието, здравето, знанията, квалификацията и уменията на хората, включване на пазара на труда на рискови групи от населението, гарантиране на техния принос за устойчиво икономическо развитие на страната и недопускане на дискриминация на пазара на труда и на работното място по признаците: пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация и др.

Препятствие пред реализирането на такава алтернатива са случаите на  възпроизвеждане на негативни стереотипи в мисленето, които рефлектират и в поведението на пазара на труда и на работното място.

Споделяне

Още от Бизнес