Безработица у нас достигна рекорден исторически минимум - 5.2% през юни

Безработица у нас достигна рекорден исторически минимум - 5.2% през юни

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юни и достигна 5.2%. Това показват данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

Така през месеца се повтаря исторически най-ниската стойност на регистрираната безработица, отчетена някога от институцията. Снижението спрямо предходния месец е с 0.5%, а спадът на годишна база е с 3.1 процентни пункта – от 8.3% през юни 2020 г. до 5.2% през юни 2021 г.

Регистрираните безработни през юни са 170 716. Това е с 15 331 души по-малко от май и със 102 651 лица или с 37.6% по-малко в сравнение с година по-рано.

В бюрата по труда през юни са се регистрирали нови 20 541 безработни, като увеличението е с 2576 лица спрямо предходния месец, а спрямо юни 2020 г. се наблюдава спад от 5874 лица.

Други 838 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През юни 26 090 безработни лица са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 3944 спрямо май и намаление от 10 531 спрямо същия месец на предходната година. Други 394 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

69 на сто от започналите работа през юни са в реалната икономика. От тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19.7%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 14.1%, търговията – 14.1%, държавното управление – 11.2%, строителството – 5%, селското, горското и рибното стопанство – 4.7%, административните и спомагателните дейности 3.8%, и други.

8086 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца. От тях 3330 са по програми и мерки за заетост и 4756 - по схеми на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 30 хил. лица, като само през юни са сключени трудови договори с нови 2244 безработни.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта познатата като 60/40. По нея през юни са запазени близо 80 000 работни места.

Мярката "Запази ме", финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск заради Covid-19, осигури до края на юни средства на над 57 300 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 19 628 или с 2314 (13.4%) повече от предходния месец и с 393 (2%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.9%), следват хотелиерство и ресторантьорство (23.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.2%), административните и спомагателните дейности (6.8%), държавното управление (5.9%) и строителство (4.2%).

Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; чистачи и помощници; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др.

Споделяне

Още от Бизнес