Бюджетен дефицит от 1.4 млрд. лв. за първите два месеца на годината

Първите два месеца на тази година са завършили с рекорден бюджетен дефицит от 1.398 млрд. лв. по консолидираната фискална програма, съобщиха от Министерството на финансите, откъдето в петък огласиха справка за изпълнението на държавния бюджет към 28 февруари 2010 г.

Числото е формирано от дефицит по националния бюджет от 1.016 млрд. лв. и по европейските средства от 382 млн. лв.

Според финансовото министерство дефицитът е ″следствие от отчетеното забавяне при изпълнението на приходите през първите два месеца на 2010 г. и по-високите разходи през периода, свързани с нарасналите социални и здравно-осигурителни плащания, разплащането на задължения към бизнеса от предходната година, както и от дефицита по европейските средства, вследствие на извършените по-високи разходи по предприсъединителните инструменти на ЕС, Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони″.

Според справката приходите и помощите в края на февруари са 3.098 млрд. лв. или 11.7% от планираните в бюджета за 2010 година.

Данъчните постъпления заедно с осигурителните вноски са 2.6 млрд. лв., което е 84% от общите постъпления. Събраните преки данъци са 471 млн. лв. или 12.7% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 1.272 млрд. лв., което е 11% от програмата за годината.

Приходите от ДДС са 684 млн. лв. или 10% от планираните за 2010 г. и с 575 млн. лв. по-малко спрямо постъпленията към края на февруари 2009 г. Обяснението е, че при съпоставката с данните за януари и февруари 2009 г. ″има ясно изразен базов ефект с еднократен характер, който се дължи на постъпилите еднократно през януари 2009 г. приходи от ДДС, свързани с огромните публични разходи през декември 2008 г.″

Постъпленията от акцизи са 575 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 12.6%. Приходите от мита са 13 млн. лв., или 9% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци са 83 млн. лв. или 11.6% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски към 28.02.2010 г. са 779 млн. лв., което представлява 15% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са 492 млн. лв. или 9% от разчета за годината. Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г. се наблюдава изоставане с 415 млн. лв., което се дължи на постъпилите през януари 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които също имат еднократен ефект и оказват влияние при съпоставката и анализа на общия размер на приходите към февруари 2010 г.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към 28.02.2010 г. са 4.496 млрд. лв., което е 16.7% от годишния разчет.

Нелихвените разходи са 3.618 млрд. лв. (17% от разчета за годината), капиталовите разходи са 427 млн. лв. (10.8% от разчетите за годината) и лихвените плащания са 238 млн. лв. (41% от планираните за 2010 г.). Спрямо същия период на 2009 г. разходите нарастват с 816 млн. лв. (22%), в т.ч. ръстът на нелихвените разходи е 802 млн. лв.

Фискалният резерв към 28.02.2010 г. Е 6.344.млрд. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от България