Бюджетни дългове на фирми с държавни договори ще се удържат автоматично

Бюджетни дългове на фирми с държавни договори ще се удържат автоматично

Държавната администрация, която сключва договори с граждани или фирми, първо ще ги проверява дали имат задължения към приходната агенция или митниците и ако са налице борчове, те ще бъдат приспадани от сумата на възложената поръчка. Това предвижда приета от Министерския съвет поправка в наредбата за разплащанията на разпоредителите с държавния бюджет.

Предвижда се преди плащането на дължимото по държавни договори, ведомствата да проверяват фирмите и гражданите, с които работят, за задължения. Проверката ще трае 10 дни и ако се открият борчове, те ще ще се прихващат от дължимото от държавата плащане. Това означава, че издължаването от страна на бюджетните организации ще се забави.

Изискването ще се отнася за случаите, в които трябва да се направят плащания за или над 30 хил. лв. Същото ще важи и за договорите под 30 000 лв., но не по-малки от 100 лв., когато е част от договор за поне 30 000 лв.

За тези плащания трябва да се получи вече зелена светлина от НАП и митниците, зад а се платят напълно или да се н аправи прихващане на вземанията на бюджета.

Когато са налице задължения, приходните администрации ще изпращат потвърждение в 7-дневен срок, че за съответните публични задължения е наложен запор върху вземанията на длъжника от банка или от разпоредител с бюджет, в качеството му на трето задължено лице, или че същите са обезпечени с пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа.

Когато за обезпечаване на просрочените публични задължения НАП е наложила запор върху предстоящата за изплащане сума, след получаване на разпореждане за изпълнение дължимото плащане от разпоредителя с бюджет се извършва към приходната до размера, посочен в разпореждането.

В нормативния акт на правителството е предвидено, когато разпоредител с бюджет не е получил потвърждение от двете приходни агенции в седемдневния срок, информационната система да изисква потвърждение от съответната администрация в допълнителен 3-дневен срок. Предвидено е разпоредителят с бюджет да извършва плащането, съобразно указаното в окончателното потвърждение, което се изпраща автоматично след изтичане на общия 10-дневен срок.

За неизпълнение на задължение, предвидено в това решение, ръководителят на съответния разпоредител с бюджет ще се наказва с глоба.

Целта на новата мярка основно е да повиши събираемостта на публичните вземания, да се намалят разходите за събиране на публичните вземания чрез електронен обмен на информация, ефективно да се използват съществуващите информационни технологии и ресурси в институциите.

Очакванията са така да се подобри и отчетността и прозрачността за дейността на публичния сектор, да се ограничат корупционните практики и да се засили междуинституционалното сътрудничество и координация на национално ниво в процеса по събиране на бюджетните приходи.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?