Част от инвестициите на пенсионните фондове се ограничават

Целта е да се предотвратят сделки между свързани лица и конфликти на интереси

Част от инвестициите на пенсионните фондове се ограничават

Инвестициите на пенсионни дружества във финансови инструменти се ограничават. Това става с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Те бяха одобрени от правителството и предстои да бъдат приети от Народното събрание.

Целта е да се предотвратят сделки между свързани лица и конфликт на интереси в една финансова група. Например един и същи собственик на банка, пенсионно дружество и фирми от групата. По този начин се гарантира, че спестяванията на вложителите за втора пенсия ще бъдат по-добре защитени. Тази промяна се прави по настояване на Европейската комисия.

Промените в КСО са свързани със затягане на контрола върху управлението и инвестициите на пенсионните фондове, които в момента минават проверката на стрес тестове.

Завишаване на изискванията към контролните органи

С цел подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества се завишават изискванията към членовете на управителните и контролни органи на дружествата. Например те трябва да имат подходяща професионална квалификация и опит и добра репутация, съобщиха от правителствената пресслужба.

Въвежда се и задължение за пенсионноосигурителното дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

Тези промени целят засилване на надзора и регулациите в областта на небанковия финансов сектор, залегнали като мярка в Националната програма за реформи (актуализация 2015 г.), изготвена в рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики в Европейския съюз, е посочено в съобщението на правителството.

Ограничения за инвестиции

По отношение на инвестициите се дават по-добри възможности за диверсификация при инвестиране на активите на пенсионните фондове чрез разширяване кръга на допустимите финансови инструменти, се казва в съобщението.

Въвеждат се и ограничения и лимити на инвестициите с цел намаляване на риска. Занапред пенсионните фондове няма да могат да инвестират в имоти, предвижда законопроекта. Нещо повече в срок от 10 години пенсионните дружества трябва да се разделят с вече закупените от тях подобни активи.

Забрани за инвестиции между свързани лица

С цел предотвратяване на конфликт на интереси и ограничаване на възможностите за сделки със свързани лица се предлага забрана за инвестиране във финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество и свързани с него лица. Въвежда се и забрана за инвестиране във финансови инструменти, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно, а също и за придобиване от пенсионните фондове на активи от лица - част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество и за придобиване от такива лица на активи, собственост на фондовете, пише в правителственото съобщение.

Одиторите ще сезират КФН за съмнителни трансфери

Въвеждат се допълнителни изисквания към одита на финансовите отчети на пенсионните дружества и управляваните от тях фондове. Одиторите се задължават да информират надзорния орган за определени обстоятелства, които са им станали известни в хода на одита, предвижда още законопроектът.

Предлагат се и разпоредби, насочени към облекчаване на режима на промяна на участието и прехвърлянето на средства на осигурените лица от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Проектът за промени в Кодекса за социално осигуряване е разработен след широко обсъждане на предложените промени с Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и другите пазарни участници, е посочено в правителственото съобщение.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?