Държавата ще осигурява инфраструктурата за частни инвестиции над 100 млн.лв.

Държавата ще осигурява за своя сметка необходимата инфраструктура за дейността на частни инвеститори, които влагат над 100 млн.лв. Това предвижда правилникът за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.

Както бе съобщено още при приемането на закона, инвестициите се разделят на три класа - над 100 млн.лв., от 50 до 100 млн. включително и от 10 до 50 млн.лв.

Безплатно изграждане на необходимата техническа инфраструктура до мястото на дейност на инвеститора ще се прилага само за първия клас инвестиции. Това ще става след решение на Министерския съвет, който ще упълномощава министъра на икономиката да сключи договор с инвеститора, който го задължава да изпълни инвестиционния си план. При всяко отпускане на средства от държавата за изграждане на инфраструктура, инвеститорът ще представя банкова гаранция в размер на отпуснатите средства. В договора ще се определи кога банковата гаранция ще бъде освободена, като това не може да стане преди да са вложени поне 50% от предвидените инвестиции.

Сертификатите за съответния клас инвестиции ще се получават след одобрение на конкретния инвестиционен план от Българската агенция за инвестициите. Към плана задължително ще се прилагат и документи, удостоверяващи актуалното съдебно и финансово състояние на инвеститора.

Сертификатът ще е валиден до реализиране на инвестицията, но за не повече от 3 години.

В правилника са определени и конкретните изисквания, на които трябва да отговаря инвестиционния план. Сред тях са целта на инвестицията - създаване на ново или разширяване на вече съществуващо производство, източниците на финансиране, очакван брой на новите работни места и други.

Инвеститорите от първи и втори клас ще се обслужват индивидуално, от конкретно посочени служители на агенцията за инвестиции. Административното обслужване ще е безплатно, като фирмите ще заплащат само таксите за издаване на документи, определени в нормативни актове..

Споделяне

Още от Бизнес