Дефицитът в бюджета достигна 168.2 млн. лева през юли

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма  към 31 юли 2013 г. е отрицателно в размер на 168.2 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 55 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 113.2 млн. лева. Това сочат данни по консолидираната фискална програма, съобщиха от Министерството на финансите.

На месечна база за юли се отчита дефицит в размер на 162 млн. лв., при излишък от 138.4 млн. лв. за юли 2012 година. Превишението на разходите над приходите за месеца се дължи основно на високите лихвени разходи, по-високите капиталови разходи и др. В съответствие с лихвения календар през месец юли има по-големи плащания по обслужването на държавния дълг, които представляват основно лихви по емисии облигации на международните финансови пазари в размер на 146.3 млн. лв. (лихви по емисия облигации от 2002 г. в размер на 67.2 млн. лв. и по емисия от облигации от 2012 г. в размер на 79 млн. лв.). По-високите капиталови разходи са свързани с усвояването на средствата по Оперативните програми на ЕС.

Фискалният резерв към 31 юли 2013 г. е в размер на 5.6 млрд. лева.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма към края на юли са в размер на 16 609.9 млн. лв., или 54.3% от годишните разчети към Закона за държавния бюджет за 2013 година. За същия период на 2012 г. изпълнението на приходите  бе 54.3 на сто.

Съпоставено с 2012 година, приходите и помощите по консолидираната фискална програма към юли 2013 г. бележат номинален ръст от 6.5% (1 011.6 млн. лв.). Този ръст се формира от ръст в частта на приходите от помощи (44.4 % или 409,8 млн. лв. повече), ръст на данъчните приходи (3.5 % или 430.1 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (7.6% или 171.7 млн. лв.).

 Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски към края на юли възлиза на 12 852.2 млн. лв., което представлява 54.9% от планираните с разчетите към Закона за държавния бюджет за 2013 година. Изпълнението на данъчните приходи към юли 2012 година бе 57.5% от разчета. Поради изоставането в изпълнението на приходите бе извършена актуализация на плана за годината, като Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет бе окончателно приет през месец август 2013 година.

Приходите в частта на преките данъци са 2 384.2 млн. лв., или 57.8% от разчетите за 2013 година.

 Приходите от косвени данъци са в размер на 6 500,9 млн. лв., което е 52.7% от годишните разчети за 2013 година. Приходите от ДДС са 4 222.6 млн. лв., което представлява 53.6% за 2013 година.

Върху размера на постъпленията от ДДС за юли влияние оказва по-високият размер на възстановения данъчен кредит по Закона за ДДС към фирмите, което е част от мерките за разплащане на задълженията към бизнеса в програмата на правителството.

 При другите данъци в групата, постъпленията към юли са съответно 2 184.2 млн. лв. от акцизи (50,7% от планираните в бюджета), 81 млн. лв. от мита (67,5% от планираните в закона) и 13 млн. лв. от данък върху застрахователните премии (46,3% от разчета за годината).

 Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 юли 2013 г. са 3 441.1 млн. лв., което представлява 56.7% от разчетените за годината.

 Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската в бюджета на ЕС  към 31 юли 2013 г. възлизат на 16 778  млн. лв. Те представляват 52.9% от годишния разчет към бюджета за 2013 година при 51.6% изпълнение на общите разходи по консолидираната фискална програма спрямо разчетите за същия период на предходната година.

 Спрямо седемте месеца на 2012 година общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1 380.1 млн. лв. (9 %).

 В структурно отношение капиталовите разходи остават на ниво, близко до отчетеното за същия период на предходната година, докато при социалните и здравноосигурителните плащания, лихвените разходи, разходите за издръжка и други се отчита ръст.

Споделяне

Още от Бизнес