Доходността на петгодишни ДЦК слезе до 1.8%

Доходността на петгодишни ДЦК слезе до 1.8%

Министерството на финансите преотвори за втори път емисия петгодишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 22 януари 2014 г., и с падеж 22 януари 2019 година, съобщиха от министерството.

На проведения в понеделник аукцион бяха предложени ДЦК за 50 млн. лв., като постигнатата среднопретеглената доходност е 1.80%, а коефициентът на покритие е 1.47, което съответства на поръчки за 73.40 млн. лева. При първия аукцион на емисията, проведен на 20 януари 2014 г., постигнатата доходност е била 2.18%, а при първото преотваряне на 7 април 2014 г. – 1.89 на сто.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона традиционно придобиха банките – 75.5%, следвани от гаранционните фондове – 15%, пенсионните фондове - 7.5% и застрахователните дружества с 2%.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 142 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет на редица държави от ЕС и региона: Словения (1.91%), Обединеното кралство (1.92%), Португалия (2.26%), Полша (3.06%), Унгария (3.28%), Румъния (3.85%), Хърватия (4.10%), Гърция (4.23%) и Турция (8.29%), съобщават още от Министерството на финансите.

Споделяне

Още от Бизнес