Две нови защитени зони ще има в Рила

Две нови защитени зони ще има в Рила

Министерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в Рила – за опазване на дивите птици - в територията "Рила буфер", и за природните местообитания и дивата флора и фауна – в територията "Ниска Рила".

С приемането на новите защитени зони в района на Рила България изпълни поетите ангажименти в изпълнение на решение на Съда на ЕС, както и на запитвания от страна на главна дирекция "Околна среда“ към ЕК по отношение на отстраняване на недостатъчности в мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията за видовете кафява мечка и главоч.

Споделяне

Още от България