Едва 6% от наложените от КАТ глоби са събрани

Изключително ниска събираемост на наложените от КАТ глоби за нарушаване на движението по пътищата отчете Сметната палата. Одитиращият орган констатирал това, след като извършил финансова проверка на приходите от контролната дейност върху безопасността на движението, техническата изправност на колите и регистрацията им от Национална служба “Полиция” за периода от 1 януари до 30 септември 2006 г. Проверката е обхванала съответните структурни звена на полицията в София, Варна, Велико Търново и Сливен. Докладът за резултатите от одита бе огласен във вторник. 

За посочения период от всички звена на КАТ в страната са наложени глоби за над 34 млн. лв., а са платени едва 6% от сумата или близо 74 хил. лв., от които над 37 хил. лв. са принудително събрани от Агенцията за държавни вземания (АДВ).

Освен че събираемостта е ниска, не са създадени от КАТ необходимите нормативни условия административно-наказателната дейност да изпълнява превантивните си функции за безопасността на движението и да оказва възпитателно въздействие върху нарушителите на пътните правила, е един от изводите от одита на Сметната палата.

В момента не е ясно кой събира глобите, наложени от КАТ. След влизането в сила на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в началото на миналата година НАП вече не събира глобите. Те трябва да се внасят по сметка от страна на глобените лица в клонове на СИБанк.

В действащата нормативна база не е определен органът, който да събира приходите от глоби по Закона за движение по пътищата, не са регламентирани процедурите за контрол на тези приходи, прави извод Сметната палата. Нормативно не е определен редът за предоставяне на информация за доброволно платените глоби, поради което органите на "Пътна полиция" не могат да предприемат мерки чрез АДВ за принудително събиране на неплатените наказания  се посочва още в одита.

Сметната палата препоръчва на министъра на вътрешните работи да ускори създаването на работна група от представители на финансовото и на вътрешното министерство, НАП и АДВ, която да предложи законодателни промени.  

Промените трябва да са насочени към определяне на органа, който да събира глобите при доброволното им плащане, към регламентиране на контрола на доброволно събраните глоби, определяне на реда за предоставяне на информация за платените глоби на съответните звена на КАТ, за да могат те да предприемат мерки за принудително събиране на неиздължените вземания чрез АДВ.

Сметната палата е препоръчала на директора на Национална служба “Полиция” до 30 септември тази година най-после да бъде пусната в експлоатация на всички нива в КАТ на автоматизираната информационна система.

Споделяне

Още от България