Индустрията и услугите дръпнаха БВП с 2.2% за година

Аграрният сектор свива приноса си в ръста на укономиката

Индустрията и услугите дръпнаха БВП с 2.2% за година

През второто тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт и брутната добавена стойност отбелязват половинпроцентен ръст спрямо предходното тримесечие, а в сравнение с година по-рано увеличението е съответно 2.2 на сто и 1.8 процента, сочат сезонно изгладените данни на Националния статистически институт, обявени в петък.

Според статистиката в периода април-края на юни 2015 г. сме изработили 21.068 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, брутният вътрешен продукт (БВП) е 10.772 млрд., което прави по 1497 евро на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2015 г. възлиза на 17. 975 млрд. лв. по текущи цени.

От данните става ясно, че подобрените резултати се дължат на ръст в индустрията и в сферата на услугите, както и на увеличените сделки с недвижими имоти, докато аграрният сектор свива дела си в добавеното стойност на икономиката. На земеделието вече се падат 4.4%, което е спад с 0.9 процентни пункта спрямо година по-рано. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта и достига 30.6%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до 65% при 64.3% в периода април-юни 2014 г.


От статистиката съобщиха още, че по предварителни данни през второто тримесечие на 2015 г. заетите лица в икономиката са 3.5335 млн. души, които общо са отработили в периода 1.4762 млрд. часа.

Най-високо е равнището на производителността на труда в индустриалния сектор - 6260.3 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.6 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5271.9 лв. брутно добавена стойност, като за един отработен човекочас се създават средно 12.6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1076.8 лв. БДС на един зает и 2.7 лв. за един отработен човекочас.

Забелязва се лек ръст на крайното потребление с 0.1 на сто през второто тримесечие на 2015 г. и в този период се изразходват 76.4% от произведения БВП.

На инвестициите се падат 22.4% от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително, но износът на стоки и услуги намалява равнището си с 3.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.6%.

Спрямо второто тримесечие на 2014 г. е отбелязан ръст от 6.2 на сто в операциите с недвижими имоти - 6.2%, При професионалните дейности и научни изследвания, административните и спомагателни дейности увеличението е 5.3% на годишна база, в промишлеността – 3.2%.

Селското, горското и рибното стопанство за година са нараснали с 2.8%. Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство бележат увеличение с 1.2%, Годишният ръст при създаването и разпространението на информация и творчески продукти и далекосъобщенията е 0.6%, При държавното управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа нарастването е 0.2%, при финансовите и застрахователни дейности - 0.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 1.5% и бруто образуването на основен капитал, което нараства също с 1.5%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.1%, а вносът на стоки и услуги - с 8.5%.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?