Изпълнението на държавния бюджет до септември

Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на държавния бюджет от началото на 2007 г. до месец септември включително. Бюджетните приходи достигат 14.5 млрд. лв., разходите – почти 12.4 млрд. лв., а излишъкът – 2.1 млрд. лв.

Растежът на разходите в консолидирания бюджет се ускорява през септември до 5.9% спрямо 2005 г., докато през юли и август е съответно 5.1% и 5.3%. Вероятно темповете ще продължат да нарастват до края на годината, тъй като заложената цел за бюджетния излишък за 2006 г. е около 3.2% от БВП, което може да означава около 1.5 млрд. лв. Следователно през последното тримесечие на годината правителството ще може да похарчи с поне 600 млн. лв. повече, отколкото са приходите му през този период.

Дискреционният елемент от разходите също ускорява темпа си на нарастване след юни, като през септември достига 6.6%. Тук се включват всички разходи без тези за лихвени плащания по публичния дълг, които в по-голяма степен от останалите са резултат от политиката през предходните години. Лихвените разходи, от своя страна са едни от малкото, които се понижават през годината като следствие от разумната стратегия за управление на дълга, която се поддържа от настоящото правителство.

Други разходи, които се понижават, са тези за субсидии, което трябва също да се отчете като положително развитие предвид изкривяващия ефект, който оказват тези плащания върху пазарните решения и цялостната ефективност в икономиката.

Що се отнася до разходите за текуща издръжка и за заплати и социални осигуровки, данните, с които разполагаме, не позволяват прякото им сравнение с тези от предходната година поради промяната в методологията. Като цяло трябва да се отчете, че разходите продължават да се повишават, докато за момента не се наблюдават по-добри резултати от това във вид на подобряване на качеството или количеството на публичните услуги. Въвеждането на програмното бюджетиране би трябвало да повлияе положително на ефективността, но то лесно би могло да се превърне в оправдаване на същите, а дори и по-високи разходи за проекти, които не допринасят за общественото благосъстояние или биха могли да бъдат предприети от частния сектор.

Приходите в консолидирания бюджет нарастват с 9.5% спрямо миналата година, а тези от данъци – с 11.3%. Това дава основание да се направи прогноза за общите приходи в края на годината да достигнат около 19.9 млрд. лв. или преизпълнението да е над 1.6 млрд. лв.

Най-голям принос за тези приходи има данъкът върху добавената стойност, който представлява 34.4% от данъчните приходи, което е повишение с 1.7 процентни пункта спрямо 2005 г. Акцизите и митата също повишават относителния си дял, като общият принос на косвените данъци достига 52.6% при 50.1% през 2005 г. Следователно структурата на данъчното облагане се променя като се понижава делът на преките данъци за сметка на косвените. Причината за това развитие са изискванията на Европейския съюз за повишаване на акцизите и понижаването на преките данъци. Тази тенденция ще продължи и през 2007 г. предвид промените в данъчните закони, които се обсъждат или са вече приети.

Бюджетният излишък от над 2.1 млрд. лв. (2 108 239 100 лв.) представлява действително огромна сума за икономика като българската. Според наличните данни за заетостта от Националния статистически институт (второ тримесечие на годината) заетите лица в икономиката са около 3.14 млн., от които над 440 хил. са бюджетни служители. Това означава, че нетните данъкоплатци са по-малко от 2.7 млн. души. Тоест на всеки един от тях се падат средно по 780 лв., които държавата е надвзела, за да постигне този излишък. Това „свръхданъчно” облагане представлява съществена част от доходите на тези хора и би могло да им бъде спестено при по-различна политика на правителството. За съжаление и през 2006, и през 2007 „свръхоблагането” ще бъде един от основните приоритети за бюджета, като причините за това отново няма да бъдат добре аргументирани.

Изпълнение на консолидирания бюджет до септември

 

2005

2006

промяна

Приходи и помощи

13 241.0

14 502.8

9.5%

Данъчни приходи

10 528.4

11 715.5

11.3%

Разходи

11 705.7

12 394.5

5.9%

Дефицит/излишък

1 535.2

2 108.2

37.3%

Източник: Министерство на финансите

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?