Наказателните процедури на ЕК срещу България станаха 97

Най-често става въпрос за забавени законопроекти

Наказателните процедури на ЕК срещу България станаха 97

Европейската комисия придвижи нови 8 процедури за нарушение срещу България и прекрати една, с което текущите наказателни инициативи срещу страната станаха общо 97. Това става ясно от регистъра на институцията, след като в четвъртък комисията обяви ежемесечния си пакет от решения по наказателните процедури.

Процесът стартира, когато държавата членка не изпълнява задължението си според правото на ЕС. Обичайно става въпрос за невъведени в срок директиви в националното законодателство. Веднъж задвижени, процедурите преминават през различни етапи. В 95% от случаите не се стига до дело пред Съда на ЕС, но ако страната все пак бъде осъдена, тя може да се наложи да плаща ежедневна глоба до прекратяване на нарушението.

Сред 8-те процедури, които бяха придвижени напред в четвъртък, само една е на етап завеждане на иск пред Съда на ЕС.

В този случай става дума за забавяне на транспонирането на Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС), което е трябвало да стане до 1 януари 2016 г. Комисията призовава съда да наложи финансова санкция на България в размер на 22 226 евро на ден.

От транспортното министерство отговориха, че законът за транспониране на директивата в момента е на второ четене в ресорната парламентарна комисия и скоро се очаква да бъде приет и в зала, като така да се предотврати заявената санкция.

"Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи има за цел стимулиране на сътрудничеството между отделните сектори и използване на синергиите (напр. с енергетиката, водоснабдяването, транспорта) в полза на гражданите чрез създаване на условия за по-ефикасно разгръщане на нова физическа инфраструктура, така че мрежите да могат да се разгръщат на по-ниска цена. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на високоскоростни широколентови кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи", изтъкнаха от ЕК.

Повечето от останалите процедури от четвъртък отиват от мек към по-сериозен етап - "мотивирано становище", при който се изисква страната да се поправи в рамките на два месеца. Ако това не стане, следва дело пред Съда на ЕС.

Единият случай е от областта на енергетиката. Комисията иска от България да се съобрази изцяло с директивите от третия енергиен пакет, като траспонира правилно Директивата за електроенергията и Директивата за природния газ.

"Директивите са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително правила за отделяне на операторите на преносни системи от енергийните доставчици и производители, за засилване на националните регулатори и за подобряване на функционирането на пазарите на дребно в интерес на потребителите”, изтъкват от ЕК. Според комисията България е транспонирала неправилно няколко изисквания, отнасящи се до модела за отделяне на собствеността, до модела за отделяне на независимия преносен оператор и до оператора на разпределителната система. Освен това България не е транспонирала правилно правилата за свързване към мрежата, като е дала възможност на оператора на газопреносната система да отказва свързване на основание на липса на капацитет на системата.

Пак на етап "мотивирано становище" е процедура в областта на финансовите услуги. България трябва да транспонира изцяло преразгледаната Директива относно пазарите на финансови инструменти. Съответният законопроект също е на второ четене в ресорната комисия. България трябва да въведе изцяло и допълнението към Директива 2014/65/ЕС по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги. Срокът и в този случай е два месеца.

На същия етап са и две други процедури. Едната се отнася до разпоредбите относно европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси. "Въз основа на взаимното признаване, съгласно директивата държавите членки трябва да признаят и изпълнят искане за доказателства от друга държава членка по същия начин и при същите условия, при които биха го направили за искане от националния си орган", посочват от ЕК.

Другата се отнася до транспонирането на законодателството на ЕС относно правото на достъп до адвокат. "В ЕС всяко лице, заподозряно в извършването на престъпление, има основното право на справедлив съдебен процес и на защита. Директивата за правото на достъп до адвокат допринася за гарантирането на това основно право", посочват от Брюксел.

Друга процедура, която е на сравнително ранен етап - "уведомително писмо", е относно географските указания. ЕК призовава България да отмени националната рамка в областта на географските указания, защото тя не е съвместима с правилата на ЕС за схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Тази система е трябвало да бъде премахната още през 2007 г., защото тя е можела да защитава само съществуващите национални географски указания до 2008 г.

Още от Бизнес