Населението на България вече е под 7 милиона души

Емигриралите и заселилите се у нас през 2019 г. са почти равен брой

Населението на България вече е под 7 милиона души

Населението на България е паднало под 7 млн. души към края на 2019 година. Към 31 декември Националният статистически институт (НСИ) отчита 6 951 482 души или с 48 557 (0.7%) по-малко спрямо 2018 г.

Мъжете са били 3 369 646 – 48.5% от населението, жените - 51.5% или 3 581 836 души. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години, съобщи НСИ. Живородените момчета са повече от момичетата, но продължителността на живота на мъжете е по-кратка средностатистически.

Българите продължават да застаряват - лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088 или 21.6%. Най-голям е делът на възрастното население в област Видин – 29.9%, следвана от Габрово и Кюстендил с 29.1 и 27.7% възрастно население.

Към края на 2019 г. децата под 15 години в страна са били 1 002 258 или 14.4% от населението. Показателят е без промяна спрямо 2018 г. Най-много деца има в област Сливен – 18.5% и Бургас - 15.6%.

В трудоспособна възраст са 4 156 000 души или близо 60% от населението. По този показател се отчита спад от 45 000 души или 1.1% спрямо 2018 г.

Средната продължителност на живота, изчислена за периода 2017-2019 г., е 74.9 години, спрямо предходния период 2016-2018 се увеличава с 0.1 година.

Само две области увеличават населението си - София с ръст от 670 души и население към края на 2019 г. от 1 328 790 души, и Кърджали - с ръст от 5331 души и население 158 204 души. 6 са градовете с над 100 000 души население, в тях живее общо 34.6% от населението на страната.

През 2019 година са регистрирани 29 198 брака - с 237 повече спрямо 2018 г., като средната възраст на сключване на първи брак при мъже и жени е съответно 32 и 29.1 години. Средната възраст расте на годишна база за двете групи със съответно 0.3 и 0.4 години.

Разводите през 2019 г. са били 10 859 или с 263 повече спрямо 2018 г. 79.6% от прекратените бракове са в градовете. Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.9 години.

Броят на живородените деца през 2019 г. е 61 538 - с 659 или 1.06% по-малко спрямо 2018 г. 

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години) е 1 464 000, като спрямо предходната година намалява с 27 000, а спрямо 2011 г. - със 186 000.
През 2019 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 2 948.

Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на 40-годишна възраст и повече – от 2 154 през 2018 г. на 2 284 през 2019 година.

През 2019 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.58 и спрямо 2018 г. се увеличава с 0.02. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.2 години през 2018 г. на 27.3 години през 2019 година.

Броят на умрелите лица през 2019 г. е 108 083, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443, или с 0.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо. Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2018 г. е 10.3‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки. С най-ниска смъртност са Ирландия - 6.4‰, Кипър - 6.6‰, и Люксембург - 7.1‰.

През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 46 545 души.

За разлика от естествения прираст, механичният има минимален ефект за намаляване на броя на населението, тоест емигрантите са почти наравно като брой с имигрантите.

Броят на българите, сменили настоящия си адрес от страната с такъв в чужбина през 2019 г., е 39 941 души. Всеки втори емигрант е на възраст 20-39 г. Като дестинации водят Германия с дял 20.3% от емигриралите, Обединеното кралство със 17.7% и Италия - 13.5%.

От чужбина в България са сменили местоживеенето си 37 929 души, включително и завърнали се българи. Най-много са имигрантите от Турция - 38.6% дял, Руската федерация - 9.1% и Германия - 6.6%. Сред дошлите да живеят в страната 30% са във възрастовата група 20 - 39 години, а 30.2% са на възраст 40 - 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 15.9%, а най-възрастните (на 60 и повече години) - 23.9%. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (38.6%), Руската федерация (9.1%) и Германия (6.6%).

Споделяне

Още по темата

Още от България