Обещаната от ГЕРБ демонополизация на НЗОК се изчерпва с "иницииране на обществен дебат"

Стари идеи на нов глас в управленската програма за здравеопазването

Обещаната от ГЕРБ демонополизация на НЗОК се изчерпва с "иницииране на обществен дебат"

Обещаното в предизборната програма на ГЕРБ "започване на поетапна демонополизация на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) по никакъв начин не е развито в публикуваната преди ден управленска програма на правителството, където този ангажимент е сведен единствено до "иницииране на обществен дебат относно демонополизацията на НЗОК, моделите и средствата за постигане на демонополизация".

Така един от основните предизборни ангажименти на партията за промяна на здравната система вероятно ще се изчерпи с обществен дебат по темата, макар и в управленската програма да е посочен за приоритет. За отбелязване е, че, всъщност, дебат по тази тема се води непрекъснато от поне 10 години насам. Сега явно е налице „инициатива" той да започне отначало.

Показателно е, че в управленската програма общественият дебат за демонополизацията е принизен до една от мерките за постигане на по-голямата цел - "повишаване ефективността на здравно-осигурителния модел".

Като бъдеща промяна в Закона за здравното осигуряване е залегнало "евентуално въвеждане на правила относно постепенната демонополизация на Националната здравно-осигурителна каса, моделите и средствата за постигане на демонополизацията след провеждане и анализиране на резултатите от обществен дебат по темата".

За сравнение други ангажименти, за които видимо има по-голяма воля да бъдат изпълнени, са описани като "въвеждане", "разработване" и т.н.

Старите обещания на нов глас

Другите приоритети в здравния сектор са развитието на електронното здравеопазване, за което Сметната палата отчете миналата седмица десетгодишен провал при предходните управления на ГЕРБ; подобряване здравето на нацията чрез засилване на профилактиката и преодоляване на регионалните дисбаланси.

Сред важните ангажименти в програмата са обвързване на заплащаната от НЗОК медицинска дейност с нейното качество, селективно сключване на договори с изпълнителите на медицински услуги въз основа на потребностите от Националната здравна карта и замяна на клиничните пътеки като метод на плащане с диагностично свързани групи – нещо, което беше залегнало като приоритет още при първото правителство "Борисов" и дори беше купено ноу хау за целта.

По отношение на електронното здравеопазване програмата предвижда създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време информационните системи на МЗ, НЗОК, НОИ, НАП, доставчиците на медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, аптеки) и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид. Най-после трябва да бъдат въведени електронна рецепта и електронно направление и да бъде внедрен единен пациентски идентификатор – вероятно електронна здравна карта.

В областта на профилактиката се предвижда разширяване на обхвата на профилактичните прегледи и скрининговите програми с фокус върху социално значимите заболявания и върху заболяванията, водещи до трайна неработоспособност или увреждания. Предвижда се и разширяване обхвата на скрининга за бременни и новородени и осигуряване на достъп до безплатни ваксини освен срещу рак на маточната шийка и ротавирусни инфекции и срещу сезонен грип.

Специален раздел е отделен на борбата и превенцията на наркозависимостите.

Мерки срещу паралелния износ и ред при медицинските изделия

В лекарствената политика са набелязани мерки срещу паралелния износ на медикаменти и за насърчаване на генеричното заместване.

Предвижда се въвеждане на списък на лекарствените продукти, чиито износ може да бъде ограничаван и списък на наблюдавани лекарствени продукти, за които през последните три месеца са постъпили уведомления за предстоящ износ.

Програмата обещава и разработване на фармако-терапевтични ръководства по всички клинични специалности, надлежно описващи как, с какви медикаменти се лекуват отделните заболявания и в каква последователност се прилагат медикаментите.

Предвидена е и възможност за генерично заместване на лекарски предписания от магистър–фармацевтите. Тази мярка беше лансирана и от екипа на министър Петър Москов в предходния кабинет "Борисов", но здравното министерство се отказа от нея заради острата обществена съпротива, главно от лекарските среди.

Макар и бегло, в програмата е загатнато намерение да се сложи ред в пазара на медицински изделия, за които пациентите са принудени да доплащат хиляди левове и то в условия на абсолютно непрозрачно ценообразуване. Програмата предвижда „предприемане на подготвителни действия за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения за доставка медицински изделия от името и за сметка на лечебните заведения за болнична помощ чрез централизиран орган за възлагане на обществени поръчки в сектор здравеопазване". Казано по-просто, става дума за бегло загатване на намерение медицинските изделия да се купуват чрез електронния търг на МЗ по заявки на болниците, също като при лекарствата. Така, предполага се, цените на медицинските изделия най-после може би ще станат видими.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?