Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Опасна работа

Трудът под земята и с токсични вещества остава сред най-рисковите, но стресът е новият бич

1 коментар
Опасна работа

В рубриката “Десетте най-големи постижения за общественото здраве“ Mediapool представя различни открития и достижения, които завинаги са променили светa, в който живеем. Днес на фокус са безопасните и здравословни условия на труд, които са намалили драстично смъртността на работното място от началото на миналия век насам.
 
В Европа стресът е на второ място сред най-често срещаните здравословни проблеми на работното място и за него се счита, че наред с други психосоциални рискове е причината за над половината (50—60 %) от всички загубени работни дни. У нас почти половината българи твърдят, че работата ги разболява, като най-честите оплаквания са стрес, обща умора, болки в гърба, главоболие.

Докато в миналото професионалните болести са били свързани с тежки условия под земята, работа с токсични вещества и др. и вече е направено много за осигуряването на физически безопасна работна среда, то днес все по-сериозно на дневен ред стоят състояния като стрес, бърн аут, психически заболявания и др.

Всички изследвания, включително и в България, проведени през последните години, потвърждават наличието на стрес при работа във всички страни, във всички професии и при всички работещи.

А това поставя нови предизвикателства относно безопасните и здравословни условия на труд.

“Болестите на работника“ описани още през 1700 г.

В Европа още през 1556 г. се описва токсичността на някои метали, с които имат досег работниците, а по-късно през 1700 г. Бернардино Рамацини съставя книга, в която описва връзката между определени заболявания и работното място - “Болестите на работника”. В Англия още през 1800 г. се създава фигурата на инспекторите по трудова безопасност, а през 1833 г. се сформира и такава администрация.

Приблизително по същото време се раждат и първите организации на работниците, които имат за цел да подобрят условията на труд, особено свързаните с работно време, труда на жените, бременните и децата.

На 6 декември 1907 г. при експлозия в Мононгалия, Западна Вирджиния (САЩ), умират 362 миньори, а по неофициални данни смъртните случаи достигат дори 500. През същата година умират общо 2534 души, 911 от които при експлозии на газ. Трагедията в Западна Вирджиния катализира обществения натиск и става повод за приемане на първия закон за безопасност в мините през 1910 г., с който се учредява Американското Миньорско Бюро (USBM).

През ХХ век се отбелязва голям напредък в създаването на безопасни и здравословни условия на труд. Развиват се технологиите, създават се нормативни актове и органи с контролни функции. Въвеждането на правила намалява драстично броя на трудовите злополуки и професионални заболявания и затова безопасността на работното място се нарежда  сред десетте най-големи постижения за общественото здраве през ХХ век.

17 души на час загиват при инциденти, 50% работят под стрес в ЕС

В ЕС всяка година повече от 5500 души губят живота си в резултат на трудови злополуки, а повече от 159 000 души умират от професионални болести.

Въпреки наблюдаваното през последните години намаляване на броя на трудовите злополуки, всеки час около 17 души в ЕС умират в резултат на трудови злополуки или професионални заболявания, което се равнява на персонала на една малка фирма. България е сред първите 10 страни по брой смъртни случаи на 100 000 души, макар че и у нас Инспекцията по труда отчита подобрение.

Данните за стреса в различните страни - членки на ЕС показват, че в някои икономически дейности, например здравеопазване, на стрес са изложени между 50% и  60% от работещите. Сходни са и резултатите от българското националното изследване на условията на труд, проведено през 2010 година по проект “Превенция за безопасност и здраве при работа”. Изследването показа, че 40% от респондентите се оплакват от стрес, повече от 60% – от обща умора, а между 20 и 26% – от проблеми със съня, тревога и раздразнение.

80% от бизнеса осигурява безопасни и здравословни условия

Данните от контролната дейност на Инспекцията по труда показват, че като цяло след 2000 г. се забелязва подобряване на условията на труд в българските предприятия. Това може да се обясни и с факта, че в края на 1997 г. е обнародван специализираният Закон за здравословни и безопасни условия на труд. В него детайлно са разписани ангажиментите на всички участници в трудовия процес.

Към момента процентът на работодателите, които изпълняват основните изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е над 80%, като техният процент нараства през годините, съобщиха от Инспекцията по труда за Mediapool. През 2015 г. той е 84%. Това са работодатели, които имат изготвена оценка на риска, договор за обслужване от служба по трудова медицина, определили са лице, което отговаря за организацията по безопасни и здравословни условия на труд.

Над 150 000 души работят в нарушени хигиенни норми

Резултатите от контролната дейност показват, че през последните години намаляват нарушенията, свързани с хигиената. Намалява и относителният дял на работещите в проверените  предприятия, които работят при неспазени хигиенни норми. За 2015 г. работещите в среда, неотговаряща на хигиенните норми и изисквания, са около 153 000 души. За сравнение 15 години по-рано броят им е бил над 200 000.

От друга страна в приватизираните големи предприятия, с преобладаващо участие на чужди инвеститори, се извършва сериозно техническо и технологично обновление на работното оборудване, с което се намаляват шум, вибрации, прах и опасни химични вещества, излъчвани от старите съоръжения. Ново и обезопасено работно оборудване се въвежда най-често в предприятията за производство на лекарства, металургията, хранително-вкусовата промишленост.

Най-голям е относителният дял на работещите при неблагоприятен микроклимат - високи или ниски температури, висока влажност и т.н. На второ място е броят на работещите при шум над нормата, а на трето - при прах над нормата.  Най-сериозен дял на работещи при неспазени хигиенни норми и изисквания има в предприятия от секторите “Добив на въглища”, “Добив на метални руди”, “Добив на неметални материали и суровини”, “Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”, “Производство на превозни средства, без автомобили”, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и други.

Когато вредни условия са неизбежни, трябва да се компенсират

Трябва да се има предвид, че има дейности, в които е невъзможно напълно да бъдат премахнати вредните фактори като високи температура, шум, запрашеност и т.н. Тогава работодателите предприемат мерки за минимизиране на вредното им въздействие чрез изграждане на климатични инсталации и други средства за колективна защита, изчислени за съответното помещение, чрез осигуряване на лични предпазни средства, съобразени със спецификата на работното място, чрез въвеждане на определен  режим на труд и почивка, промяна на работното време и т.н.

На какви условия на работа и компенсации имат право работещите?

В България основните права и задължения на работодателите и служителите, които да осигурят безопасност на работното място и да премахнат или намалят риска за живота и здравето на работещите , са уредени в Кодекса на труда, както и в Закона за здравословни и безопасни условия на труд  и в Кодекса за социално осигуряване. Съществуват и доста на брой наредби, които регламентират отделни детайли (разследване на трудови злополуки, професионални болести, почивки, отпуски и други).

Най-общо основните правила, свързани с безопасност на труда, са следните:

От особена важност е осигуряването на инструктаж и обучение на служителите по всички аспекти на безопасността в предприятието. При работа с машини се изисква и съответната правоспособност.

Служителите имат право на специално работно облекло и предпазни средства, когато работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни (ръкавици, очила, каски и други).

Още

Най-честите нарушения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, са непровеждане на инструктажи, оценката на риска е непълна или няма предвидени мерки за минимизиране на специфичните рискове; не се осигуряват периодични прегледи и ремонти на работното оборудване и др.

Резултатите от контролната дейност през 2015 г. показват, че от общо 222 245 хванати нарушения, половината са  свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 111 895 бр. 

Положителният пример

Наред с вредните условия на труд все по-актуална става темата с т.нар. “бърн аут“ синдром при хора с тежки и стресиращи професии, принудени да работят дълго време без почивка. След случая с битото от акушерка бебе в столичната болница “Софиямед“, която се оказа, че системно е давала 24-часови дежурства, Инспекцията по труда извърши проверка в повечето болници в страната и тя установи, че лекарите и медицинският персонал масово полагат извънреден труд в нарушение на трудовото законодателство. Това, разбира се, не е проблем единствено на медицинското съсловие.

Ето как болницата “Сейнт Елизабет“ в Тилбург, Нидерландия със 180-годишна история е създала работещ модел за здравословни и безопасни условия на труд.

Първоначално основана като приют, днес в нея работят 3100 служители и се хоспитализират по 44 000 пациенти годишно. Освен това в поликлиниката се лекуват амбулаторно 347 000 пациенти всяка година.

“Нашите служители застаряват. Средната възраст е над 40 г. По-възрастните работници е по-вероятно да имат проблеми с гърба или да се нуждаят от повече време за възстановяване.  Използваме резултатите от оценката на риска, за да разработим политика за по-възрастните служители. Например – да се гарантира, че те не поемат нощни смени. Те също така не трябва да работят сами и не трябва да поемат твърде много последователни смени“, разказва Моник Пулен,  консултант по здравословни и безопасни условия на труд в лечебното заведение.

“Обръщаме внимание освен това на постигането на баланс между втора и първа смяна, както и работата да не стане твърде трудна. Не е нужно служителите да преместват пациентите сами. Насърчаваме ги да използват подемници и други технически помощни средства. Инвестираме повече в тези неща. А също така и в реконструкцията на болницата. В момента извършваме преустройство на части от нея, така че служителите да разполагат с повече пространство за работа с пациентите“, казва още тя.

Докато чуждите работодатели все по-активно инвестират в мерки срещу стреса на работното, то българският бизнес изостава и не е припознал това като своя необходимост и начин за стимулиране на производителността. И у нас обаче вече има първи стъпки в тази посока, като за това допринася и кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно "Здравословни работни места за всички възрасти".

* Мария Шаркова е външен автор на Mediapool.bg. Тя е адвокат, специалист по медицинското право и проблемите, свързани с управлението и функционирането на лечебните заведения. Специализирала е Обществено здраве, медицинско право и здравни политики по програма Фулбрайт–Хюбърт Хъмфри, в Emory University, САЩ, била е стажант в Правната програма на Центъра за контрол и превенция на заболяванията и поддържа блог с авторски публикации.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.  1. Achird
    #1

    Ако на работниците не им харесва - ще ги заменим с такива на които им харесва, а ако няма такива - ще изнесем производвтвото в държава където нормите са приемливи. Всички ние говорим по телефони сглобени от работници чиято единствена придобивка е, че имат право да се приберат у дома след работа, ядем храни без да подозираме как и при какви условия се добива палмовото масло, носи дрехи шити в полу-робски условия. И това са 90% от стоките, но изследванията по някаква причина не отчитат това.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.