Организациите за управление на авторски права ще се регистрират в МК

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, съобщи пресслужбата на кабинета.

Промените предвиждат дейността по колективно управление на авторски и сродни на тях права да може да се упражнява след регистрация в Министерството на културата. Регистрацията ще се отнася за конкретно определени категории права, видове произведения или други обекти и начини на използване.

Проектозаконът посочва в кои случаи се отказва регистрация и кога има възможност за обжалване на отказа, както и за последващ надзор от страна на Министерство на културата.

Законопроектът задължава регистрираните организации да изготвят и да представят за утвърждаване от министър Вежди Рашидов тарифи, съобразени с категориите права, начините на използване и видовете произведения, за които извършват колективно управление.

В закона са включени и разпоредби, конкретизиращи уредбата на компенсационните възнаграждения, дължими при презаписване и копиране за лично ползване.

Този вид възнаграждения са предназначени да компенсират носителите на права за евентуалните загуби, претърпени от тях в резултат на презаписване и копиране за лично ползване.

Заплащането на такива възнаграждения е практика в редица европейски страни. У нас те са въведени през 1993 г., като до момента по ред причини не са били събирани, посочват от правителствената пресслужба.

В съответствие със законодателствата на другите европейски страни Министерството на културата не може да се намесва в работата на организациите, а наблюдава дейността им да бъде законосъобразна и прозрачна. Предлага се в определени сектори, където носителите на права и ползвателите са особено многобройни, възнагражденията да се събират само от една организация, която след това да се разплаща с останалите в зависимост от обема на представителната им власт.

В същото време законопроектът предоставя гаранции за защита интересите на носителите на права, които не членуват в организация за колективно управление, но за които там постъпват възнаграждения.

Организациите, които към датата на влизане на закона в сила са били регистрирани по стария ред в Министерството на културата и през последните пет години реално са събирали и разпределяли възнаграждения, ще могат да подадат заявление за регистрация и ще продължат дейността си до произнасянето на министъра на културата по него.

Завишава се размерът на предвидените в закона глоби и имуществени санкции. За да се облекчат изискванията към стопанските субекти, се предвижда изменение в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права .

Премахва се изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за регистрация по Данъчноосигурителния процесуален кодекс.

Споделяне

Още от България