Парите за съдебна реформа изхарчени за нови коли на ВСС

Със средства, предоставени за реформа в съдебната система на Висшия съдебен съвет, са закупувани автомобили, констатира Сметната палата в доклад за годишните финансови отчети на бюджетните организации за 2003 година.

Средствата не са изразходвани, според решението на МС и ВСС, а отчетените разходи за коли не са били предвидени в утвърдения от министъра на финансите разчет на капиталовите разходи за 2003 г., посочват от Сметната палата.

Проверката на постъпленията в бюджетните организации показва неправилно отчетени приходи от продажба на тръжна документация (в Министерството на здравеопазването и Военната академия "Г. С. Раковски"), на земи - в Министерски съвет, както и от ДДС и лихви (в Държавната комисия по енергийно регулиране).

Има и неправилно отчитане при разходи за ремонт, за строително-монтажни работи и покупки на стопански инвентар.

Според Сметната палата Съветът за електронни медии неправилно е начислил допълнително материално стимулиране на членовете на Управителните съвети на БНР и БНТ.

В Националната здравноосигурителна каса системите за финансово управление и контрол са със съществени пропуски при тяхното функциониране, констатира палата. Разписаните правила и процедури не действат надеждно, с което не се гарантира добро финансово управление и своевременно предотвратяване и разкриване на грешки и пропуски при отчитането на средствата по бюджета ѝ, посочват още експертите.

Много нарушения са констатирани и в годишните финансови отчети на общините като е отказана заверка на отчетите на три общини.

Одиторите заключват, че системите за финансово управление и контрол не са действали достатъчно ефективно през изминалата година

От проверените 35 бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, 5 отчета са заверени с резерви - на Министерството на отбраната, Министерството на културата, Висшия съдебен съвет, Министерството на околната среда и водите и Националната здравноосигурителна каса.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?