Парламентът развърза строителството на магистрали и индустриални зони

При отчуждаването на имоти ще се допуска предварително изпълнение

Парламентът развърза строителството на магистрали и индустриални зони

Народното събрание развърза строителството на магистрали и индустриални зони с приемане на второ четене на промените в Закона за държавната собственост.

С промените беше дадена възможност за предварително изпълнение на отчуждаването на имоти за държавни нужди.

Отчужденията на имотите, което е отговорност на държавата, е една от причините за забавяне на строителството на големи инфраструктурни проекти. Другите са обжалването на обществените поръчки за избор на изпълнители и екооценките.

Сега депутатите дадоха възможност в 7-дневен срок от постъпване на искането за отчуждаване, съдът да допусне предварително изпълнение, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при реализирането и изграждането на значими национални обекти и обекти с национално значение.

Това ще е възможно, ако имотът не е единствено жилище на собственика. Други условия са да е налице влязъл в сила подробен устройствен план, с който имотът е отреден за изграждане на национален обект, и определеното обезщетение да е внесено по сметка на правоимащите лица или по сметка на областния управител.

Запазва се възможността за въвод на инвеститора във владение в имота и за получаването на разрешение за строеж, като се предвижда при допускане на предварителното изпълнение съдът да определи и парична гаранция в размер на една трета от размера на внесеното от инвеститора обезщетение.

Остава действащият ред за определяне и изплащане на обезщетения.

Прецизират се разпоредбите за съобщаването на отчуждителния акт чрез отпадане на задължението за изготвяне на протоколи, подписани от съседи, чиято цел е да удостоверява, че заинтересованите лица не са намерени на съответния адрес.

С цел да се гарантират правата и интересите на собственика на отчуждения имот и да се обезпечи правото на съдебна защита със законопроекта се предлага уведомяването на заинтересованите страни да се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която процедура по уведомяване обезпечава правото на защита на собствеността на гражданите и организациите.

За "национален обект" бяха определени и индустриалните зони или технологичните паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции. Според Тома Биков от ГЕРБ това ще улесни инвеститорския процес.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?