Парламентът увеличи срока за адресна регистрация на чужденците

Чужденец, влязъл на територията на България, ще е длъжен в срок до пет дни след влизането си в страната, писмено да декларира адреса, на който пребивава, пред службите за административен контрол на чужденците или в районното полицейско управление по местопребиваването си. Досега срокът за това бе 48 часа. Глобата за чужденците, които не са декларирали в срок адреса си, ще бъде от 100 до 1000 лева. Това предвиждат промените в Закона за чужденците, приети днес от парламента на първо четене.

Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, в срок до пет дни писмено трябва да уведоми за това службата за административен контрол на чужденците или районното полицейско управление по местонахождението си. Когато чужденецът е регистриран по този ред или е бил вписан в регистъра на хотел, ще може да не се регистрира сам пред службите за административен контрол на чужденците или в РПУ.

На юридическо лице, което не е изпълнило задълженията си при настаняване на чужденец, ще се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева. Когато нарушението е извършено повторно, на юридическото лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лева.

По време на дебатите Янаки Стоилов от Коалиция за България заяви, цитиран от БТА, че с удължаването на срока за адресна регистрация на чужденците на пет дни ще се възпрепятства работата на МВР и ще постави проблеми при преодоляването на престъпността и корупцията.

За издаване на разрешение за постоянно пребиваване в България, заедно с другите документи, чуждите граждани ще трябва да представят и документ за завършено обучение по програмите за изучаване на български език или документ, издаден от оторизирана образователна институция, че владеят български език. Предлага се изискването да не се отнася за чужденци от българска народност, кандидатстващи за придобиване на разрешение за постоянно пребиваване, както и когато е уговорено друго в международен договор, в сила за България.

Според Янаки Стоилов изискването кандидатстващите за постоянно пребиваване да имат документ за владеене на български език недопустимо приравнява статута на българските граждани с гражданите, получили право на постоянно пребиваване.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?