Пенсионерите със стаж без право на пари за инвалидност

След близо четиричасово обсъждане със 113 гласа "за", със 75 "против" и с 12 "въздържали се" парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване /ДОО/ за 2005 г.

В проекта е заложена политика за насърчаване на договарянето на по-високи осигурителни прагове по икономически дейности и по основни квалификационни групи професии със 7,5 на сто спрямо 2004 г. , за увеличаване на броя на осигурените лица с над 60 хиляди души, за по-добра събираемост на просрочените задължения в резултат на съвместните действия с данъчната администрация.

Предлага се повишаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица на 220 лв. през 2005 г. и увеличаване на максималния доход за всички осигурени на 1300 лв.

Предвижда се запазване на общия размер на осигурителните вноски от 2004 г. с отразяване на промяната в съотношението работодател/осигурено лице 70:30 през 2005 г. Осигурителната вноска за фонд "Безработица" ще намалее от 4 на сто през 2004 г. на 3,5 на сто през 2005 г. ПРичина за това е въвеждането на 0,5 на сто вноска за Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите.

Вноската от 3 на сто за допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата, родени след 31 декември 1959 г., се запазва и през 2005 г.

Предлага се увеличаване от 1 юни 2005 г. на социалната пенсия за старост от 53 на 60 лв. и на всички свързани с нея минимални пенсии, както и индексиране на пенсиите със 7 на сто от 1 юни 2005 г. Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете - 120 лв. месечно. Предвижда се минимално обезщетение за безработица от 80 лева, а максимално - 140 лв. месечно.

Доверени лекари на НОИ ще следат в ТЕЛК и НЕЛК достоверността на лекарските експертизи. Целта е да се контролира броят на новоотпуснатите пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Ще се създадат и специални комисии за препотвърждаване на експертните решения за степента на загубена работоспособност. Констатирано е, че след въвеждането на изискванията за пенсия за осигурителен стаж и за възраст, пенсиите за инвалидност са са увеличили от 196 315 през 2000 г. на 332 303 през първото полугодие на 2004 г.

Предвижда се намаляване на броя на дните за временна неработоспособност и съответна икономия на средства за тези разходи.

За 2005 г. по бюджета на ДОО се предвиждат 3 382 162 300 лв. приходи. От осигурителни вноски от работодатели за работници и служители постъпленията ще са 2 249 351 700 лв. От лични осигуровки ще влязат 775 750 200 лв , а самонаетите лица ще платят вноски за 158 405 300 лв.

Средният месечен размер на пенсията през 2005 г. ще бъде 133,14 лв, което 52,3 на сто от прогнозирания нетен осигурителен доход за 2005 г. Номиналното нарастване е 9,6 на сто, а реалното - 5,8 на сто.

За социални помощи и обезщетения през 2005 г. са предвидени 631 601 000 лв. 141 154 200 лв. са предвидени за болнични, за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст - 73 010 100 лв, за бременност и раждане - 25 218 600 лв.

Очаква се недостиг в консолидирания проектобюджет на ДОО за 2005 г. от 623 896 000 лв.

В законопроекта са предвидени промени в Кодекса за социално осигуряване. С хората, получаващи пенсия за стаж и възраст няма да имат право да вземат инвалидна пенсия. Изменението не засяга пенсиониралите се, заради трудова злополука или професионална болест. Инвалидите със загубена работоспособност над 70 на сто ще продължат да получават и добавка в размер 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност.

Предвижда се редуциране на процента, с който се намаляват пенсиите, изплащани от Учителския пенсионен фонд, когато лицето се пенсионира преди навършване на необходимата възраст. Увеличава се добавката за отложено пенсиониране на учителите.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: