Планът на столицата ще се променя постоянно

Планът на столицата ще се променя постоянно

Народното събрание окончателно прие в сряда Общия устройствен план (ОУП) на София, но без графичната част към него, което развърза ръцете на Столична община и Министерски съвет да правят в последствие промени по същество. Първоначално кабинетът внесе Закона за Общия устройствен план на София заедно с неговата графична част. Той така и бе приет на първо четене от парламента.

В последствие обаче от управляващата коалиция разделиха графичната част от закона и решиха, че устройствената карта на града може да бъде променяна от Министерски съвет по предложение на Столичния общински съвет (СОС). В сряда Законът за ОУП на София бе приет отделно от графичната част, която обаче също ще влезе в сила след обнародването на нормативния акт в Държавен вестник.

До приемането на новия план в София се строеше по т.нар. план “Нейков”, който е създаден през 60-те години на миналия век. Сегашният проект коства 8 години усилия на държавната и общинската администрация и около 1 милион лева за техническа реализация.

През целия период неприемането на плана бе обяснявано с удобната за някои среди при властимащите липса на регламентация при строителството в града.

В новия закон е разписано и задължението на СОС до шест месеца да внесе проект за изменение на плана. В него трябва да фигурират проекти за промени в обхвата на зелената система, подобряване на транспортно-комуникационната схема и определяне на територии за разширяването на гробищните паркове.

Обществени обсъждания

В срок от шест месеца след обнародването на закона СОС е длъжен да приеме своя наредба за провеждане на обществени обсъждания сред заинтересованите общности за строежа на конкретни обекти. Според бившия районен кмет в София и настоящ депутат от ОДС Иван Сотиров това е най-важното уточнение, което предстои да бъде направено.

“Градоустройственият план дава макрорамката за развитието на града, от тук нататък е конкретната политика, която СОС ще провежда с този план. Това зависи именно от наредбата, която общината ще приеме за обсъждане на подробните устройствени планове (ПУП)”, допълни Сотиров.

Новият закон постановява, че влезлите в сила ПУП-ове на Столичната община запазват действието си, освен ако не противоречат на разпоредбите на този закон. Това практически означава, че софийското кметство трябва да направи пълна ревизия на плановете, които вече е издало.

СОС е задължен да предложи за приемане от Министерски съвет и рамкова програма за прилагане на общия план. Кабинетът има задължението да одобрява структурни и специализирани програми по прилагането му, но вече по предложение на кмета. Тези документи ще подлежат и на предварително  обществено обсъждане преди приемането им.

Глоби до 100 000 лева

В новия закон се въвеждат и глоби за увреждане или създаване на опасност за увреждане на обекти на културно-историческото наследство от 1000 до 10 000 лева за физически лица и от 10 000 до 100 000 лева за юридически.

Същите санкции се приеха и за унищожаване на дървета и зелени площи. Чиновниците, които не изпълнили задълженията си по общия устройствен план, се наказват с глоба от 1000 до 20 000 лева.

Ипотека срещу ремонт

Законът за Общия устройствен план дава правомощията на кмета на София да разпорежда ремонт на сгради паметници на културата, които не са в добро състояние срещу тяхното ипотекиране. До това крайно действие ще се стига ако собственикът на сградата е пренебрегнал предписание на районните кметове за неотложен ремонт в определен срок.

Понастоящем Столична община има големи проблеми с част от собствениците на такива сгради, които не спазват направените разписания за ремонт на собствеността си. В момента глобата за неспазване на разписание е 500 лв.

Гаражите си остават гаражи

След обнародването на общия план на града помещенията, предназначени за гаражи, няма да могат да променят функцията си. Тази разпоредба няма да важи за помещенията със сменен статут.

В плана се забранява строителството на нови сгради, ако проектите не предвиждат необходимите места за паркиране на живущите в рамките на имота. Законът задължава СОС да приеме наредба за изграждане на паркинги и гаражи на територията на общината.

Данъци за имоти с ограничена употреба

В общия устройствен план на София се посочват и срокове, в които гражданите няма да могат да променят предназначение на поземлените си имоти, попадащи в границите на бъдещи държавни или общински обекти, които изискват отчуждителни процедури.

В същото време собствениците на такива имоти не бяха освободени от данъци за периода, в който имоти им подлежат на отчуждаване, въпреки предложенията на опозицията.   

15 години няма да може да се променя статутът на земя, попадаща в рамките на проекти за разширяване на първостепенна улична мрежа, на метрото, за трамвайни и железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци.

Пет години по-малко се предвиждат за второстепенната улична мрежа, за преносните проводи и съоръженията към тях, за обекти на здравеопазването, образованието, културата, социалните дейности и спорта, както и за обекти на държавното и общинското управление.

 

Споделяне
Още от България