Половината фирми ще дадат спестените данъци за заплати

Половината фирми ще дадат спестените данъци за заплати

Повече от половината работодатели в България – 55 на сто, смятат, че намалението на данъчно-осигурителната тежест през 2008 г. ще позволи увеличение на работните заплати на персонала. Според всеки трети (37%) така ще се намали делът на сивата икономика, а всеки четвърти - 26 на сто от анкетираните, има намерение да вложи икономисаните от данъци пари в производствената си дейност. Това сочи станалото традиционно годишно проучване на Българската стопанска камара (БСК) сред нейните членове, което бе оповестено в понеделник.

Отиващата си година е оценена от 73 на сто от анкетираните като успешна, а 17 процента от анкетираните не намират разлика с предходната година. Едва 10 процента преценяват 2007 г. като неуспешна.

По-малко от половината - 45 процента от бизнеса, смятат, че членството на страната ни в Европейския съюз има положително влияние, според 37% не се е отразило съществено, а 15 на сто от фирмите са убедени, че резултатът е негативен.

През тази година бизнесът е влагал основно в подмяната на машини и оборудване (42 на сто), 26 процента от фирмите са инвестирали в сгради, а 22 процента – системи за управление на околната среда, на качеството и човешките ресурси.

В инвестиционно отношение проблемите на бизнеса са свързани основно с енергийната ефективност – 39 на смятат, че трябва да се подобри енергийната ефективност на производството, а екологичните изисквания са посочени на второ място от 29 на сто от анкетираните. Следват ги спазването на здравословните и безопасни условия на труд (22 на сто), а за 10 на сто са важни санитарно-хигиенните изисквания.

За решаване на тези проблеми основната част от бизнеса ще разчита на европейското финансиране. 58 на сто от анкетираните са готови да кандидатстват с проекти пред европейските фондове, 24 на сто все още се колебаят. Пет процента от фирмите няма да кандидатстват пред ЕС за финансиране, защото нямали нужния ресурс, а 13 на сто нямат намерения да искат пари от Европа.

Половината – 45 на сто, заявяват, че се нуждаят от консултация за написването на проектите, на 30 на сто им е необходима помощ в самата разработка на проектите, а на 22 на сто не им достига съфинансирането.

Отново бизнесът посочва като друг сериозен проблем пред развитието си липсата на квалифицирана работна ръка и бюрокрацията. Всеки втори работодател (51%) страда от липса на работна ръка, става ясно от анкетата. Други 25% от запитаните имат проблем с намирането на работници за определени позиции. 24% декларират, че проблем с работната ръка пред тях не стои. 56 % от търсещите работна ръка се нуждаят от тесни специалисти, 37 % - от изпълнителски състав, 23 % - от ръководен персонал, 11% - от общи работници, 9% - от административен персонал.

Бизнесът е възпрепятстван и от ниското качество на административното обслужване, смятат 36 на сто от запитаните, нелоялната конкуренция (35%), често променящата се нормативна уредба (34%), корупцията (32%), високото осигурително бреме (24%) и нелегалният внос (14%). Нивото на данъчно облагане представлява проблем за едва 10% от анкетираните, са изводите от анкетата на БСК.

Поскъпналите държавни такси на съд

Около 30 такси за лицензионни разрешителни и регулационни режими, които ще бъдат завишени между 5 и 10 пъти от 2008 г, ще бъдат дадени атакувани пред административен съд (ВАС) За следващата година е заложен ръст на приходите от държавни такси от 24 на сто, или в размер на 115 милиона лева, каза заместник-председателят на БСК Дикран Тебеян. Най-чувствително са се вдигнали таксите в здравеопазването, което е в разрез на . с нормативната уредба, според която техният размер трябва да покрива административните разходи по осъществяването на съответната услуга, посочи Тебеян.Заради въвеждането на несинхронизирани общински регулаторни режими в различните населени места, 55 на сто от бизнеса има негативно отношение към местната администрация.

Че нивото на престъпност е останало без промяна спрямо 2006 г., смятат 43 на сто от фирмите. Според 23% от анкетираните пък корупцията се е увеличила, а 13% са убедени, че престъпността бележи ръст. Бизнесът смята, че най-често корупцията се среща при обществените поръчки - 55 на сто, а 41 на сто заявяват, че при лицензионните, разрешителните и регистрационните режими са най-големите подкупи, а за 30 процента това са здравеопазването и митническото обслужване.

Спада периодът на натрупаните борчове

Представителите на бизнеса показват и самокритичност, като 41 на сто от тях отбелязват, че лошата фирмена култура е причина за сивата икономика, 26 на сто посочват като виновни за явлението често променящото се или недостатъчно законодателство, 24% - нелегалния внос, 21% - високата осигурителна тежест.

Запазва се тенденцията за трупане на междуфирмена задлъжнялост. Просрочени несъбрани вземания имат да си прибират 69 на сто от запитаните, но сериозно е намалял периодът на просрочие. 48 на сто от борчовете са за период от 1 до 6 месеца, 27 % - от 6 до 12 месеца, а само една четвърт са натрупани за повече от година. От БСК коментират явлението със старта на дейността на частните съдия-изпълнители.

Най-високият процент одобрение на бизнеса по традиция получава президентската институция – 41 на сто, а съдебната власт се радва на подкрепата едва на 6 на сто от фирмите.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?