Разсрочват се кредити на животновъди и производители на картофи

Разсрочват се кредити на животновъди и производители на картофи

С една година се разсрочват кредитите, отпуснати на животновъдите през периода 2008 – 2012 г. и на производителите на картофи, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 3.6 %. Решението е на Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Причината за отсрочката е по обективни причини - финансови затруднения, ниски изкупни цени на продукцията, както и високите цени на фуражите, е посочено в съобщението от ДФЗ.


Заявленията за отсрочване на отпуснати кредити на животновъдите ще се приемат от 26 ноември до 28 февруари 2019 г.

Производителите на картофи трябва да направят това в периода от 26 ноември до 21 декември 2018 г.

Заявления се подават в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие".


От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 и 2010 г., свиневъди със заеми за фураж от 2008 и 2010 г. и животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 година.

Задълженията си ще могат да разсрочат само фермери, които през стопанската 2017/2018 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

Отсрочва се и дължимата към 27 ноември 2018 г. главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи през 2011 г.

Производителите на картофи могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване. Обезпечението по кредита трябва да е 110% от дълга.

От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само стопаните, които през 2018 г. са отглеждали културата картофи, за която е получен кредита.

Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи.

Споделяне

Още от Бизнес