Регулаторът поиска от ЧЕЗ обяснения за влошено електроснабдяване в Казичене и Кривина

Регулаторът поиска от ЧЕЗ обяснения за влошено електроснабдяване в Казичене и Кривина

Енергийният регулатор е поискал от електроразпределителното дружество в Западна България на ЧЕЗ да даде обяснения по повод жалби на жителите на селата Казичене и Кривина пред месиите, че е влошено доставянето на електрическа енергия. Оплакванията са, че токът спира многократно, а жалбите на потребителите до "ЧЕЗ Разпределение България" оставали без резултат, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в понеделник.

Председателят ѝ Иван Иванов е изпратил писмо до ръководството на дружеството, с което иска да получи анализ на причините за нарушеното електроснабдяване и в краткосрочен план да предприеме конкретни мерки за тяхното отстраняване. 

Започнала е и проверка дали жалбите на клиентите са основателни и за целта ЧЕЗ трябва да монтира сертифицирани уреди за измерване поне за седмици качеството на доставяната електрическа енергия в точките на присъединяване на клиентите в Казичене и в Кривина

На регулатора следва да бъде предоставена информация и за схемите на електрозахранването на имотите – подстанции, електропроводи средно напрежение, трафопостове и прилежащите им изводи от мрежа ниско напрежение. Справката трябва да включва и данни за всички ръчни и автоматични изключвания на съоръженията за едногодишен период, изготвена и проследима по данни от диспечерските дневници и дневниците за работа по съоръженията.

КЕВР изисква и копия на всички жалби и сигнали срещу чести изключвания на напрежението и/или изгорели електрически уреди за двугодишен период, предшестващ проверката, както и отговорите на тези жалби. В доклада на дружеството до КЕВР трябва да бъде направена оценка на моментното състояние на съоръженията за електрозахранване на имотите и доказателства за изпълнени мероприятия за едногодишен период, предшестващ проверката, както и за дейностите по тяхното поддържане - копия на документи от обходи, огледи, становища, предписания, протоколи за извършени ремонти, просеки и др., доказващи спазването на приложимата нормативна уредба при тяхната експлоатация.    

След като получи цялата поискана документация регулаторът ще я анализира и при необходимост ще назначи проверка на място.

От регулатора посочват, че при нужда и занапред ще използва своите правомощия за защита правата на потребителите, тъй като нарушеното електроснабдяване нарушава нормалния им ритъм на живот и може до доведе до материални щети за тях, както и до неприемливи социални и здравни рискове.

Комисията обяви, че изисква енергийните дружества да изпълняват стриктно задълженията си по предоставяне на надеждна, непрекъсваема и качествена енергийна услуга на своите абонати.

Споделяне

Още от Бизнес