Сметната палата дава на прокуратурата Пламен Петров

Одитният доклад на Сметната палата за Министерството на траспорта и съобщенията, в частта по управлението на движимото имущество, е изпратен на Софийска градска прокуратура, предаде БТА.

От ведомството на Георги Николов са направили проверка за периода 1 януари - 30 юни 2003 г., когато министър беше Пламен Петров. Докладът на Сметната палата е връчен на министър Николай Василев, който го е приел без възражения.

Сметната палата е установила, че четири откраднати моторни превозни средства през периода 1996-1999 г. на обща стойност 255 807 лв. са отчетени в сметка "Транспортни средства" и един микробус на стойност 41 826 лв. - в сметка "Вземания от други дебитори - местни лица" вместо в сметка "Липси и брак на дълготрайни активи".

Не са получени застрахователни обезщетения за откраднатите автомобили през периода 1996-1999 г. поради непредприети действия за получаване на обезщетения за два автомобила, некомплектоване на документацията за щетата и установена груба небрежност при експлоатацията на един автомобил.

Допускани са били и съществени нарушения при управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост, предоставени на МТС, пише в доклада. Не се водят досиета на имотите, предоставени за ползване от министерството, а за някои имоти, предоставени за ползване, няма актове за публична или частна държавна собственост.

За част от имотите не е спазена разпоредбата имотите - публична държавна собственост, задължително да се застраховат.

В нарушение на текст от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина министърът на транспорта и съобщенията е командировал в гр. Дубровник 11 човека, които не са служители на министерството - девет депутати, един директор в Министерския съвет и един директор в Министерство на финансите, със задача - участие в семинар.

Пътните - чартърен полет, дневните и квартирните пари, застрахователните и други такси в размер общо на 16 546 лв. са платени от средствата за концесии по бюджета на МТС, се посочва в доклада.

Освен това Сметната палата е установила, че създаденият на 4 декември 2001 г. Съвет за координиране на работата по упражняване на правата на едноличния собственик на капитала в държавните предприятия дублира в голяма степен функциите на дирекция "Държавна собственост" и на Инспектората.

С членовете на съвета са сключени граждански договори за месечни възнаграждения от 500 лв. Възнаграждението е изплащано без да се изисква и представя отчет за изпълнението на възложената работа. Общо от бюджета на министерството на членовете на Съвета са изплатени 40 500 лв., от които от януари до 30 юни 2003 г. - 12 000 лв.

Освен това с директора на дирекция "Държавна собственост", като член на съвета, е сключен граждански договор за извършване на дейности, които влизат в преките му служебни задължения, се посочва в доклада.

Съветът не е изпълнил задачите, за които е създаден, през целия период на дейността си е работил без утвърдени правила и е бил закрит на 30 юли 2003 г., като на един от членовете на съвета, по силата на анекс към гражданския договор, са изплащани възнаграждения и след тази дата.

Според констатациите на Сметната палата МТС не е изпълнило препоръката от предишен одит да сключи договор с ИИЦ "Импулс" за ползваната площ и оборудване в сградата на ул. "Гурко" 6 и предоставеното имущество продължава да се ползва безвъзмездно.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?