Субсидии за фирми, обучаващи безработни майки с малки деца

Субсидии за работодатели, които наемат и обучават безработни майки с деца между 3 и 5 години, както и за осигуряващите стаж за младежи до 29 г., дипломирали се в последните две години. Това предвиждат промени в закона за заетостта, които правителството предложи в сряда за одобрение в парламента. Набелязана е и насърчителна мярка за наемане на безработни за чиракуване.

Целта е да се даде възможност за интегриране на хората, при които рискът от отпадане от пазара на труда е най-висок. Работодателите ще бъдат стимулирани да наемат слабо образовани лица и без квалификация, които ще бъдат подготвяни професионално от наставник. На работодателя ще се предоставят средства за субсидиране на заетостта на наетия служител и за допълнително възнаграждение на наставника. Изискването към него е да притежава необходимата квалификация и минимум 3-години трудов стаж.

Очаква се чрез подпомагането на такива работодатели да се наемат около 70-80 хил. души, които в момента са на социално подпомагане, коментира Стефка Лиманска, началник отдел "Професионална квалификация" в Министерството на труда и социалната политика.

За повишаване на мобилността на работната сила и гъвкавостта на пазара на труда се дава нормативна възможност за субсидиране на разходите на работодателите, които осигуряват ежедневен транспорт до работното място и обратно на служителите, живеещи извън населеното място, в което работят. Максималният период, за който ще се отпускат средства за транспортни разходи на едно и също лице, е 12 месеца.

Законопроектът предвижда обособяване на пенсионерите в трудоспособна възраст в самостоятелна група сред търсещите работа лица с оглед регламентиране на правото им за участие в мерки за заетост и в обучения за възрастни, организирани от Агенцията по заетостта. Целта е да се осигурят възможности за учене през целия живот и повишаване на квалификацията на този трудов резерв. Нова насърчителна мярка е субсидирането на заетостта за период до 1 година на хора на възраст между 50 и 64 години, придобили право на професионална пенсия, и включването им в обучения за придобиване на професионална квалификация.

За осигуряване на по-голяма гъвкавост и адаптивност на работната сила към изискванията на пазара на труда се регламентира възможността за субсидиране на обучението на възрастни и по ключови компоненти - компютърна грамотност,

владеене на чужд език и др. В обучението ще могат да участват и лицата, придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, които не работят, и изтърпяващите наказание "лишаване от свобода". От 6-ти на 4-ти клас се понижава изискваното образование за включване на възрастни в професионално обучение за първа степен на професионална квалификация.

С измененията в закона ще бъде прекратена регистрацията на безработни при включване или отказ от програми и проекти за заетост и обучение, финансирани със средства от европейски или други международни фондове. Отпада възстановяването на регистрацията на безработните, работили на първичния пазар до 9 месеца или включени в програми и мерки за заетост, както и на лицата, изтърпели наказание "лишаване от свобода" до 12 месеца.

Промяната ще "извади" тези лица от групата на продължително безработните. От правата на продължително безработните ще се ползват само лица с непрекъснато поддържана регистрация в поделенията на Агенцията по заетостта над година.

Мерките, заложени в Закона за насърчаване на заетостта, ще се финансират от държавния бюджет за съответната година и със средства по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Конкретните размери на средствата се определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта, който се приема от Министерския съвет.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?