Търговци на метален скрап искат лицензи и за автоморгите

Търговци на метален скрап искат лицензи и за автоморгите

Фирми за изкупуване на отпадъци от цветни и черни метали искат и автоморгите да минат на лицензионен режим като техните площадки, тъй като в момента от тях не е искат гаранции за бизнеса им в полза на държавата и не се контролират за извършваните в тях дейности. В същото време голяма част от автоморгите извършват дейности по търговия с метали и реално конкурирал нелоялно бизнеса на търговците на скрап.

Това е едно от предложенията, изпратени от Българската асоциация по рециклиране до Министерството на околната среда и водите, за промени в Закона за управление на отпадъците.

Организацията припомня, че Комисията за защита на конкуренцията също препоръча наскоро на ековедомството да промени разпоредбите в Закона за управление на отпадъците, защото в момента те пречат на конкуренцията на пазара, поставят субектите в неравностойно положение и ограничават възможностите на гражданите да продават совите отпадъци със задължението от началото на 2016 г. да ги предават само на общински площадки без пари .

Затова БАР предлага да се регламентира дейността на автоморгите и те да работят само с разрешение, защото извършват дейност с опасни отпадъци, които се приравняват на дейностите по разкомплектоване, които се извършват с разрешение.

Асоциацията също така предлага по сделки за цветни и черни метали по банков път да се плаща, само когато те надхвърлят 1000 лв. В момента площадките за изкупуване на цветни и черни метали нямат право да плащат в брой за предадените им отпадъци.

Третото предложение на БАР е във връзка с банковите гаранции, които се събират в момента по Закона за управление  на отпадъците за всяка фирма в този бизнес и отделна за всяка нейна площадка. КЗК препоръчва да се преразгледа цялостно предоставянето на банкова гаранция, тъй като дейността по третиране на отпадъци изисква сериозни финансови инвестиции и ако тя въпреки всичко се окаже необходима, размерът ѝ да не бъде прекалено висок. В момента фирмите от БАР внасят по 25 000 лв. гаранция за самата компания и отделно от това – по 5000 лв. за всяка действаща площадка.

Българската асоциация по рециклиране предлага банковите гаранции за компаниите, които извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали, опаковки, електрооборудване и стари коли, да бъдат 10 000 лв. за всяка площадка, на която извършват дейност. Организацията настоява също да се отмени изискването за предоставяне на банкова гаранция за фирмата, а тя да остане само за всяка площадка. По този начин ще се намали финансовата тежест, която понасят фирмите с по-малко на брой площадки, а освен това ще се разшири кръгът на компании, които добиват метали при третиране на масово разпространени отпадъци и така ще се предотврати заобикалянето на закона.
 
Освен това БАР предлага да се прецизират случаите, в които екоминистерството усвоява банковата гаранция, тъй като това в момента може да стане за съвсем малко провинение, като непопълнени правилно документи. Според предложението на асоциацията банковата гаранция трябва да се усвоява само в случай на решение за отнемане на разрешението за работа, наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция, която не е заплатена доброволно и гаранцията да се усвоява само до размера на глобата в постановлението и в случай на решение за заличаване на площадката.

Споделяне

Още от Бизнес