Университетските дипломи с холограми от юни

Университетските дипломи с холограми от юни

Всички дипломи и дубликати от дипломи за завършено висше образование, издадени след 1 юни 2009 г., трябва да притежават холограмен стикер. Без него те няма да бъдат признавани от държавата за валидни. Това реши правителството на заседанието си в четвъртък като прие промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издадени от висшите учебни заведения. Правилото няма да важи за дипломите и копията от тях, издадени до края на м. май т. г. Холограмната защита ще възпрепятства фалшифицирането на дипломите.

Холограмните стикери, чието графично оформление и съдържание ще се определя от министъра на образованието и науката, ще се предоставят на висшето училище от Министерството на образованието и науката, ако обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания.

За целта ще бъде правена проверка в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления, който се поддържа от министерството. При констатирани от експертите на ведомството несъответствия ВУЗ-ът трябва да представи убедителни писмени доказателства, на основата, на които се извършват корекции в регистъра. В противен случай не се издава холограмен знак.

В съответствие със Закона за висшето образование с новите текстове в Наредбата се отменя образователно-квалификационната степен "специалист по…" и остават двата вида на степен бакалавър – "професионален бакалавър по…" и "бакалавър".

Постановлението предвижда и допълнения в Устройствения правилник на МОН, с което щатът на дирекция "Студенти, докторанти и специализанти" се увеличава от 13 на 17 бройки. Увеличението на щата се налага, тъй като специалистите на МОН ще се занимават с кредитирането на студентите и докторантите и дейностите за осигуряване на холограмни стикери в дипломите.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?