Януари завърши с бюджетен дефицит от 500 млн. лв.

Януари завърши с бюджетен дефицит от 500 млн. лв.
Изпълнението на консолидирания бюджет към края на януари показва, че извършените разходи са надвишили приходите с близо 500 млн. лв. (499.1 млн.). Данните бяха оповестени от Министерството на финансите (МФ) във вторник.

Според съобщението "в началото на годината финансовата политика ще бъде умерено експанзивна, като временният дисбаланс в бюджетната позиция през първите месеци ще се обуславя от усилията за осигуряване на ресурс за приоритетно финансиране на политиките в секторите на селското стопанство, транспорта, строителството и др., както и оптимално оползотворяване на възможностите при усвояването на средствата от ЕС. По този начин реалната икономика ще получи тласък в най-трудните за бизнеса времена".

Това означава, че разходите на правителството са били по-високи от приходите и са били извършени наложителни плащания извън текущите, които не са били покрити с приходите за месеца. Правителството има неразплатени около 2 млрд. лв., от които около 600 млн. лв. забавено възстановяване на ДДС.

Приходи - 1.75 млрд. лв., разходи - 2.25 млрд. лв.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец януари са в размер на 1.749 млрд. лв., или 6.6 % от планираните за цялата 2010 г., съобщават от МФ.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец януари възлиза на 1.559 млрд. лв., което е 89.2% от общите постъпления в бюджета.

Приходите от преки данъци са 219.6 млн. лв., от косвени – 919.7 млн. лв, а от ДДС – 474.7 млн. лв (7% от планираните за 2010 г.). Постъпленията от акцизи за януари са 438.6 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 9.6 %. Приходите от мита възлизат на 6.4 млн. лв., или 4.6 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци) са в размер на 48.4 млн. лв., или 6.7 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.01.2010 г. са 371.7 млн. лв., което представлява 7.2 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 189.6 млн. лв., или 3.5 % от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 31.01.2010 г. възлизат на 2.248. млрд. лв., което е 8.3 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 1.738.млрд.лв. (8.0 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 216.5 млн. лв. (5.4 % от разчетите за 2010 г.) и лихвените плащания - на 216.0 млн. лв. (37.2% от планираните за 2010 г.).

През месец януари, съгласно календара за плащанията по обслужването на външния дълг на страната са изплатени 180.6 млн. лв. лихви по външни заеми. Спецификата на лихвения календар обуславя концентрирането на основната част от лихвените плащания по външни заеми в месец януари.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към януари 2010 г. от централния бюджет възлиза на 76.9 млн. лв.

Към края на месец януари бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 499.1 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 303.7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 195.4 млн. лв.

Фискалният резерв към 31.01.2010 г. е в размер на 7.379 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?