Законопроектът за обществените поръчки не дава решения на съществените проблеми

Законопроектът за обществените поръчки не решава някои от най-съществените проблеми в процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, каза днес пред журналисти председателят на Българската стопанска камара(БСК) Божидар Данев, съобщи БТА.

Според позицията, изготвена на работна среща между представители на БСК, на Българската международна бизнесасоциация (БИБА), Асоциацията на индустриалния капитал и браншовите организации, в 10 точки се посочват слабостите в законопроекта.

Според БСК в законопроекта не е предвиден ред за атакуване на непрофесионално и/или некоректно подготвени задания за обществени поръчки, съдържащи неясноти и двусмислия, които на по-късен етап се явяват източник на спорове.

Работодателите предлагат при прекратяване на процедури по вина на възложителя(липса на средства и др.) законово да се регламентира възстановяване на вече направените от кандидатите разходи по подготовка на офертите, издаване на банкови гаранции, лихви и др.
БСК смята, че трябва да се предвиди забрана за участие на кандидати от страни, които не осигуряват адекватен реципрочен достъп за български участници до обществени поръчки на местния пазар. Изключения можело да се допускат с решение на МС за високотехнологични стоки и услуги.

Друго предложение е заданията за обществени поръчки да съдържат параметрите, характеризиращи критерия "икономически най-изгодната оферта" и техните тегла, а също и алгоритъм за оценка на степента на съответствие, по който се разпределят точките при класирането на кандидатите.

Масова практика е да се правят анекси по сключени договори, което е сериозен източник на непрозрачност и корупция, смятат от БСК. Според камарата регистърът за обществените поръчки трябва да съдържа пълна информация не само за спечелилия кандидат и параметрите на сключения договор, но и данни за останалите кандидати и техните оферти, решенията на комисиите, обжалвани ли са, качеството на извършените услуги и доставки, и т. н.

В позицията на БСК се изтъква, че в законопроекта не е ясно описан видът на изискваните документи за кандидатстване - оригинални, нотариално заверени, копия с мокър печат, копия и т.н., което затруднява и бави кандидатите и води до риск за невалидност на офертите.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?