БНБ: България не бива да бъде спъвана по пътя към еврото

Влизането в чакалнята би било стимул за реформи, твърди управителят на централната банка Димитър Радев

Димитър Радев

"Ако желаем България да стане пълноправен участник в процеса на реформи на европейско равнище, трябва да задълбочим допълнително собствените си реформи. Трябва да трансформираме своето устойчиво икономическо възстановяване в трайна реална конвергенция“, заявява управлителят на Българската народна банка Димитър Радев, според когото България показва убедителни макроикономически показатели.

България не бива да бъде спирана, а да се приветства тръгването ѝ по пътя към еврозоната чрез участието на лева във Валутно-курсовия механизъм ІІ (ERMII), призовава той в свое изявление, публикувано в изданието 2018 OMFIF Global Public Investor.

Първоначално Радев цитира "убедителните" макроикономически показатели на България.

"Повече от две десетилетия имаме парична стабилност. Обменният курс на лева е фиксиран към еврото и паричният съвет е непоклатим както в добри, така и в лоши времена, дори и по време на кризата през 2008 г. България поддържа като цяло балансиран бюджет и е известна с третото най-ниско съотношение дълг/БВП в ЕС. Банковият сектор е здрав, с капиталова адекватност и ликвидност над средните за ЕС", посочва гуверньорът.

По думите му именно на тази база България настоява левът да влезе в ERMII.

"Логично е да се очаква, че страна с такъв опит следва да не бъде спирана, а да се приветства тръгването ѝ по пътя към еврозоната чрез участието на лева – националната парична единица – във Валутен механизъм ІІ", посочва Радев.

Той признава, че преди да приеме еврото България трябва да направи структурни реформи, но по думите му влизането в чакалнята за еврото – ERMII, ще бъде необходимият катализатор за тези реформи.

"Точният момент на приемане на еврото ще зависи не толкова от маастрихтските критерии за номинална конвергенция, които България в голяма степен изпълнява в продължение на много години, колкото от реалната конвергенция на икономиката. За ускоряване на реалната конвергенция е необходимо да бъдат въведени структурни и институционални политики, които да бъдат последователно прилагани", посочва Радев.

Той веднага допълва, че "процесът на присъединяване към еврозоната, започващ с участието на националната парична единица в ERMII, ще бъде катализатор за по-нататъшен напредък, приспособяване и реформи".

"Всичко това в крайна сметка ще окаже благоприятно влияние върху икономиката независимо дали сме в еврозоната, или все още извън нея. Самото пътуване е също толкова важно, колкото и постигането на крайната цел", обобщава Радев.

Изказването на Радев е публикувано в сряда, тоест в деня, когато Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия публикуваха конвергентните си доклади за готовността на България да приеме еврото.

В четвърти пореден доклад бе отбелязано, че България отговаря на маастрихтските критерии за въвеждане на единната валута и с изключение за изискването за престой в ERMII. И Европейската комисия, и ЕЦБ обаче поставят и други изисквания към България, които не фигурират формално в договора за ЕС – реформи, насочени към реална конвергенция и борба с корупцията, а също и членство в банковия съюз преди влизането в ERMII.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес