Брюксел поиска от България да си събира данъците и да махне ранното пенсиониране

ЕК предупреди в доклад, че пред страната ни остава риска от макроикономически дисбаланси

Брюксел поиска от България да си събира данъците и да махне ранното пенсиониране

България е изправена пред комплексни предизвикателства за постигане на устойчив растеж и е определена от Европейската комисия като изпитваща макроикономически дисбаланси, по-специално външна задлъжнялост и пазара на труда. Това е записано в доклад на Европейската комисия с препоръки за бюджетните мерки и икономическите реформи за преодоляване на кризата и стимулиране на растежа.

Препоръките са специфични за всяка страна членка, а констатациите за България се покриват с доклада на комисията за 2012 г.

В седемте препоръки към нашата страна за действия през периода 2013-2014 г. от ЕК ни съветват:

Да бъде запазена стабилната бюджетна позиция, като се гарантира спазването на средносрочната бюджетна цел и да се провежда бюджетна политика, благоприятстваща растежа, както е предвидено в Конвергентната програма, препоръчват от ЕК.

Да се въведе цялостна данъчна стратегия за укрепване на данъчното законодателство и на процедурите за събиране с цел да бъдат увеличени приходите, по-специално чрез подобряване на събирането на данъците, борба със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на изискванията.

От ЕК препоръчват създаване на независима институция, която да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.

Постепенно премахване на възможностите за ранно пенсиониране, да се въведе една и съща пенсионна възраст за мъжете и за жените и да се прилагат активни политики по заетостта, които да позволят на по-възрастните работещи да останат по-дълго на пазара на труда.

По-строги критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсии за инвалидност, така че да се ограничат ефективно злоупотребите.

Да се ускори националната инициатива за младежка заетост, например чрез схеми за гаранции за младежта.

Комисията препоръчва реформиране на Агенцията по заетостта с цел тя да предоставя ефикасни консултации за търсещите работа и да разработи капацитет за прогнозиране и за задоволяване на нуждите от квалификации.

Да бъдат преразгледани минималните осигурителни прагове, за да се гарантира, че системата не оскъпява прекалено наемането на ниско квалифицираните работещи. Брюксел изисква и конкретни резултати по националните стратегии за интегриране на ромите и за борба с бедността.

Приемане на Закона за училищното образование и продължаване на реформата във висшето образование.

От ЕК считат, че България трябва да предприеме допълнителни мерки за подобряване на бизнес средата, като намали бюрокрацията, изпълнява стратегия за електронно управление и прилага законодателството за просрочените плащания. Страната ни трябва да подобри качеството и независимостта на съдебната система и да се бори по-успешно с корупцията. Да подобри достъпа на малките и средните предприятия и на новосъздадените предприятия до финансиране.

Да се ускори усвояването на фондовете на ЕС, препоръчват от ЕК. Да се гарантира правилното прилагане на законодателството за обществените поръчки.

Укрепване на независимостта на националните регулаторни органи и административния капацитет, по-специално в енергетиката и транспорта, както и в управлението на водите и на отпадъците. Да бъдат премахнати пречките за навлизане на пазара, квотите, териториалните ограничения и регулираните цени и да бъде приключено изграждането на пазарната структура, като се създаде прозрачен пазар на едро за електричество и природен газ. Да се ускорят проектите за междусистемни електро и газопроводи и да се укрепи капацитетът за справяне с прекъсванията на доставките.

Страната ни да положи повече усилия за подобряване на енергийната ефективност, отправят като последна препоръка от Европейската комисия.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа