Фискалният резерв стигна 4.9 млрд. лв.

Към края на април тази година фискалният резерв е 4.9 млрд. лв., съобщиха от Министерството на финансите в петък, след като бяха публикувани данни за изпълнението на бюджетната програма за април.

По данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити салдото по консолидирания бюджет на месечна база за април 2012 г. е положително в размер на 470 млн. лева. Това е най-големият излишък за календарен месец от януари 2009 г. досега.

Дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) с натрупване от началото на годината е в217 млн. лв. и се формира от излишък от 164 млн. лв. по националния бюджет и дефицит от 381 млн. лв. по европейските средства.

За сравнение дефицитът за периода януари-април 2011 г. по КФП бе 552 млн. лв., или бюджетната позиция към април 2012 г. отчита подобрение с 335 млн. лв. спрямо същия период на предната година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на април са в 8.537 млрд. лв., или близо 30% от разчетите към ЗДБРБ за 2012 година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предната година, постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 7.4% (587 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС и акцизи.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на април 2012 г. възлиза на 6.99 млрд. лв., което е 32% от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са 1.51 млрд., което е 39% от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са 3.402 млн. лв., което е близо 30% от годишния план, от тях приходи от ДДС – 2.195 млрд. лв., 31% от плана, от акцизи – 1.162 млрд. лв., 28% от плана, от мита - 36 млн. лв. или 30% от плана.

Неданъчните приходи и помощите са 1.55 млрд. лв. или 22% от разчета за годината. През април постъпи вноската от превишението на приходите над разходите на БНБ за 2011 г. в размер на 180.5 млн. лв.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 април 2012 г. са 8.75 млрд. лв., което е 29% от годишния разчет.

В структурно отношение спрямо четирите месеца на 2011 г. се наблюдава нарастване основно при социално и здравно-осигурителните плащания (вкл. стипендии) и капиталовите разходи.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 7.37 млрд. лв. (32.7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 703 млн. лв. (13.2% от разчетите в бюджета) и лихвените плащания - на 309 млн. лв. (43% от планираните за 2012 г.).

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30.04.2012 г. от централния бюджет възлиза на 372 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?