Информационна система осигурява прозрачен процес на финансирането от ЕС

Информационна система осигурява прозрачен процес на финансирането от ЕС

България вече е част от европейското семейство и това ѝ дава възможност да усвои до 7 млрд. евро от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския Съюз. Одобрението на проекти и отпускането на средствата е сложен процес, който изисква постоянен контрол. За ясното проследяване на пътя на проекта ще спомага Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти в България. Документите се въвеждат в информационната система от Управляващите органи на Оперативните програми или Междинните звена.

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС (ИСУН) обхваща всички оперативни програми с изключение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, за която е разработена самостоятелна информационна система. С оглед обмен на информация между двете системи ще бъде изграден интерфейс между тях.

Целта на информационната система е да подпомога изпълнението на административни задачи и да следи за спазването на бизнес процедурите и изискванията на ЕК за наблюдение и отчитане.

Системата осигурява възможност за:

проследяване изпълнението на проектите;регистрация на всички типове документи и цялата кореспонденция;контрол на всички финансови процедури;осигуряване на актуална информация, текущи доклади и статистически данни;подготовка и отпечатване на необходимите бизнес документи, доклади и кореспонденция.

Информационната система ще поддържа разширено управление на документи, а именно:

разпределение на документи и писма по съответните проекти;проследяване на движението на кореспонденцията и документите по проекта;отпечатване на документи и писма, използвайки шаблони;електронно прилагане на документи към всяко заявление или проект във всички модули;наличност на средства за докладване на управлението от гледна точка на различните процедури на грантовите схеми;други.

Първоначално информационната система ще бъде достъпна само за административния персонал, който е ангажиран с управлението и наблюдението на Структурните инструменти на ЕС в България. До края на седемгодишния период за усвояване на средствата от ЕС, системата ще бъде развита и разширена и ще може да предоставя електронни услуги за крайните бенефициенти.

Вероятните етапи на развитие и разширяване на Информационната система ще бъдат:

Предоставяне на информация за усвояването на средствата от Структурните инструменти на ЕС на широката общественост; автоматизирано публикуване на актуална информация от ИСУН на www.eufunds.bg. Разработване на услуги за бенефициентите и широката общественост. Например, разработване на интерфейс за динамични справки, възможност за бенефициентите за проследяват състоянието на процедурата за подаден от тях проект или документи и др. Разработване и внедряване на електронни услуги за бенефициентите, които ще им предоставят възможност да подават проекти и документи онлайн. Внедряването на електронните услуги ще бъде съпроводено с информационна кампания и разработването на подробни ръководства за ползването на ИСУН от крайните бенефициенти.
Споделяне

Още от Бизнес