Облекчения за инвеститорите при изготвяне на устройствени планове

"Патриотите" искат комуналните фирми да дават безплатно данни за присъединяване към мрежите им

Облекчения за инвеститорите при изготвяне на устройствени планове

Инвеститорите и общините да бъдат облекчени при изработването или изменението на подробните устройствени планове (ПУП) на свои проекти. Това предлагат "Обединените патриоти" с промени в Закона за устройство на територията, внесени в Народното събрание.

Измененията предвиждат занапред кметът, областният управител или регионалният министър да съгласуват заданията за устройствените планове с ВиК-то, енергото, топлофикацията или газификационното дружество на територията, за която се отнася проектът.

Сега това се прави от инвеститорите. Нещо повече - те плащат на експлоатационните дружества такси, за да получат информация за точките за присъединяване към мрежата.

"Патриотите" предлагат експлоатационни дружества вече да предоставят тази информация безплатно в 14-дневен срок от поискването ѝ или да възразят срещу направеното искане.

Целта е намаляване на административната и финансова тежест в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, както и ускоряване на процеса. В момента съгласуването на заданията с всяка фирма поотделно отнема значително време.

Също така при подаване на заявленията за издаване на визи за проектиране в тях трябва да се описва инвестиционното намерение и да се посочат необходимите за проектирането и за присъединяването към мрежите на техническата инфраструктура изходни данни, предлагат вносителите, начело на които е Искрен Веселинов, председател на парламентарната комисията по регионална политика и заместник-председател на парламентарната група "Обединени патриоти".

Образецът на заявлението за издаване на визи за проектиране се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството, предвиждат още промените. Това се прави с цел унифициране на документацията.

Във визите за проектиране освен досегашните данни ще се включват и предоставените от експлоатационните дружества изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Предлага се изходните данни и условията за присъединяване да съдържат техническите параметри и изискванията на съответното дружество към съоръженията в присъединявания обект, схема с посочване на начина и мястото на присъединяване, необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване, възможните срокове за присъединяване, както и други данни, определени в съответните наредби по Закона за устройство на територията и Закона за енергетиката.

Предвидено е визите за проектиране да са основание за сключване на договори с експлоатационните дружества за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на изпълнение на строителството, както и за временно електроснабдяване на строителния обект, когато в имота няма ток.

Предлага се още експлоатационните дружества да не могат да поставят нови утежняващи условия на възложителя.

Сега възложителите на устройствени планове – държавни и местни органи, физически или юридически лица заплащат на експлоатационните дружества за предоставяне на информацията, необходима за изготвянето на съответните планове.

По подобен начин стои и въпросът, когато се искат необходимите изходни данни и условията за присъединяване при изготвянето на инвестиционни проекти. На практика лицата заплащат предварително, за да получат необходимата информация как да станат клиенти на съответните дружества – за проучване на възможностите за присъединяване, за предоставяне на данни, за сключване на предварителни договори, за съгласуване на проектите и за окончателното присъединяване към съответните мрежи, посочват от "Обединени патриоти".

Споделяне

Още от Бизнес