Официално съобщение на КС

Конституционният съд на Република България разгледа по същество

конституционно дело номер 5 от 2009 г.

Днес, 12 май 2009 г., Конституционният съд на Република България в закрито заседание разгледа по същество искането на 70 народни представители от 40-то Народно събрание за установяване противоконституционност на чл. 6, ал. 6 от ЗИНП; чл. 39, ал. 2 от ЗИНП, чл. 115, ал. 2 и ал. 3 от ЗИНП и свързаните с тях

разпоредби от Закона за избиране на народни представители (обн. ДВ, бр. 37 от 2001 г. с последно изменение в ДВ, бр. 31 от 2009 г.).

На основание чл.149, ал.1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд

Р Е Ш И:

1. Обявява за противоконституционен:

Чл. 6, ал. 6 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП), относно думите "получилите не по-малко от осем на сто от действителните гласове в страната и чужбина", с които се въвежда осем процента национална изборна бариера за коалициите. Останалата част от разпоредбата остава в сила.

Съдия Емилия Друмева е подписала решението в тази му част с особено мнение.

2. Отхвърля искането за обявяване противоконституционността на:

Чл. 39, ал. 2 от ЗИНП, тъй като не се получи предвиденото в Конституцията мнозинство от седем души за или против противоконституционността на текста. За обявяване противоконституционността на текста гласуваха съдиите Румен Янков, Васил Гоцев, Людмил Нейков, Емилия Друмева, Владислав Славов и Благовест Пунев. Съдиите Евгени Танчев, Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Снежана Начева и Георги Петканов гласуваха за запазване на текста. Член 39, ал. 2 ЗИНП остава в сила.

3. Отхвърля искането за обявяване противоконституционността на чл. 115, ал. 2 и ал. 3 от ЗИНП. Съдиите Румен Янков, Васил Гоцев Людмил Нейков, Владислав Славов и Благовест Пунев са подписали решението с особено мнение в тази му част.

4. Отхвърля искането за обявяване противоконституционността на разпоредбите, които представляват логическо единство с чл. 39, ал. 2 и чл. 115, ал. 2 и 3 от ЗИНП.

Съдиите Румен Янков, Васил Гоцев Людмил Нейков, Владислав Славов и Благовест Пунев са подписали с особено мнение в тази му част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

Споделяне

Още по темата

Още от България