Учениците в I и V клас прекрачват първи в училищната реформа

Промени в оценяването и учебното време са сред новостите през тази учебна година

Учениците в I и V клас прекрачват първи в училищната реформа

Новата учебна 2016-2017 година е първата, в която започват да влизат в сила поетапно промените, залегнали в училищната реформа, приета със Закона за училищното образование. Тазгодишните първокласници и петокласници са първите випуски, които ще учат по новите правила и новостите, които влизат в сила, засягат основно I и V клас. Нови моменти има обаче и при оценяването на учениците, графика на учебното време и др.

Първокласниците и петокласниците ще учат по нови учебни програми от тази учебна година, но заради краткия срок издателствата са готови само с новите учебници по история за V клас заради цялостната подмяна на учебното съдържание – вместо история на България до края на XVII век ще се учи антична история.

Първокласниците ще учат азбуката по нов начин, но със стар буквар

Първокласниците, които ще учат азбуката по нова система, ще продължат да учат по старите буквари. Най-малките ученици вече няма да изучават първо гласните, а после съгласните, както досега. Те ще учат първо гласните заедно с най-използваните съгласни. Буквите са групирани според честотата, с която присъстват в езика ни, като тази статистика е взета от БАН.

След това ще изучават звучните и беззвучните съгласни, а най-накрая ще овладяват "особените" случаи като “ч” и “щ”.

Идеята е малките ученици да започнат да сричкуват и съставят думи на по-ранен етап

Античност вместо „История на България“ в V клас

Петокласниците, които също ще учат по нови програми, ще имат един нов учебник през тази година – по история, а по останалите предмети допълнителният материал ще бъде представян чрез допълнително отпечатани помагала, упражнения и др.

Вместо история на България до края на XVII век ще се учи антична история, която пък досега се учеше в 7 клас. Тъй като учебното съдържание “слиза“ в по-долен клас имаше притеснения сред родители и учители дали ще бъде съобразено с по-малките ученици. В разяснителната секция на сайта за училищната реформа от МОН поясняват, че са залегнали изисквания за съответствие на текста и извънтекстовите компоненти в учебника с възрастовите характеристики на учениците.

Училищата ще могат да избират измежду шест одобрени нови варианти на учебниците по история за V клас на издателствата "Анубис“, “Булвест 2000“, “Даниела Убенова-Даниела Биланска“, “Просвета-София“, “Просвета +“ и “Св. Георги Победоносец“.

Учебно време и изпити

Според новия график за учебното време децата в I клас и IV клас ще учат до 31 май 2017 г. Четвъртокласниците ще се завършват с национално външно оценяване по 4 предмета - български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата, като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.

В VII клас обучението е до 15 юни 2017 г. и се завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в VII клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална.

Занапред всички училища от осми клас ще бъдат с определен профил и всички деца след седми клас (завършено основно образование) ще намират място в тях според представянето си на националното външно оценяване или с оценките от завършен седми клас.

Педагогическият съвет на приемащото училище (при прием на ученици слез завършен VII клас) избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците.

Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Раздаването на дипломите за средно образование ще е до 22 юни 2017 г.

Промени в оценяването

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в I и в V клас. В I клас оценяването ще е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка.

За V клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет – например, ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока.

Няма промяна в оценяването за II и III клас – учениците ще имат текущи оценки с количествен и качествен показател и ще се формира годишна, като законът предвижа в следващите години количествените оценки да отпаднат и за тях и от I до III клас децата да са само с качествени оценки.

В IV клас също ще има оценки с количествен и качествен показател. До IV клас децата няма да повтарят. За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа.

От V до XII клас оценяването ще е с количествен и качествен показател (напр. Отличен 6). Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език.

Училищно портфолио, гражданско, здравно и еко образование

От 2016/2017 г. започва създаването на професионално портфолио от всеки учител. В портфолиото ще се отразява образователна квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.

От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците.

Преобразуване на училища и иновативни паралелки

Същевременно през тази учебна година е в ход процедура по преобразуване на съществуващите училища, както и започват и процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.

Според новата структура училищата са начални (I-IV клас), основни (I-VII клас), гимназии, които се делят на професионални и профилирани (XI-XII клас), обединени (I-X клас) и средни (I-XII клас).

Тъй като основното образование вече ще се завършва след седми, а не след осми клас, както е досега, до 31 май 2017 година общинските съвети по места ще трябва да преценят как и дали да преобразуват основните си училища.

Ако решат да останат основни, ще трябва да обучават само до седми клас включително, а това може да доведе до съкращения на учители. Могат и да преобразуват училищата в обединени – до десети клас, което обаче е свързано с привличане на преподаватели и допълнителни инвестиции, които не всяка община може да си позволи.

Всички училища от осми клас вече ще имат свой профил: профилирани гимназии, професионални и средни и обединени училища с профилирани или професионални паралелки.

Наред с това за първи път се дава възможност на училищата да кандидатстват с проекти, за да се сдобият със статута на “иновативни“. Този статут ще се присъжда ако поне в една от паралелките се провежда "различно образование" с нови методи на преподаване и различна организация на учебния процес.

Училища, които искат да получат статут "иновативни", могат да кандидатстват с проекти до 31 януари 2017 г. , като изрично условие е да променят най-много 30 на сто от задължителната учебна програма. След като комисията оцени и пресее проектите, първите иновативни паралелки ще отворят врати от учебната 2017/2018 година. Първоначално от министерството не предвиждат допълнително финансиране за иновативните паралелки, докато не се видят резултати от този вид обучение. Обявяването на прием в иновативни паралелки обаче само по себе си привлича интерес от страна на родители и ученици и съответно ще носи приходи за училището.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?