Българските граждани са 1.5% от населението на ЕС

Към 31 декември 2011 г. населението на България е било 7 327 224 души, което представлява 1.5% от населението на Европейския съюз, съобщиха от НСИ в петък. То нарежда страната на 16-о място по брой на жителите - непосредствено след Австрия (8 404 хил. души) и преди Дания (5 561 хил. души).

Мъжете са 3 566 767 (48.7 на сто), а жените - 3 760 457 (51.3 на сто), или на 1000 мъже се падат 1054 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Към 31 декември 2011 г. относителният дял на хората на 65 и повече навършени години е 18.8 на сто (1 381 079) от населението на страната. В сравнение с 2010 г. този дял нараства с 1.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 1.9 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.8 на сто, а на мъжете - 15.7 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31 декември 2011 г. децата до 15 години са 13.4 на сто (979 956) от общия брой на населението. Спрямо 2010 г. този дял намалява с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 1.6 процентни пункта.

Процесът на остаряване на населението е характерен за по-голямата част от страните в ЕС. Най-висок е относителният дял на възрастното население в Германия (20.6 на сто), Италия (20.3 на сто) и Гърция (19.3 на сто). С приблизително еднакъв относителен дял на населението на 65 и повече години (18-19 на сто) освен България са Швеция и Португалия - съответно 18.5 и 18.2 на сто.

Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия - 11.6 на сто. Под 14 на сто е делът на най-младото население в Германия, Латвия и България. Най-висок е този дял в Ирландия (21.8 на сто) и Норвегия (18.7 на сто).

Споделяне

Още по темата

Още от